Nástěnka

celá MŠ Školka

Obrázky ze dne otevřených dveří

den otevřených dveříVe středu 8. května měla věřejnost možnost navštívit naši mateřskou školku v rámci dne otevřených dveří a shlédnout připravený program. Obrázky a videozáznam
z tohoto dne jsou v naší fotogalerii v rubrice Společné foto.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Prezentace MŠ v Náchodském deníku

Vážení rodiče,

dne 22. května vyjde v Náchodském deníku prezentace naší mateřské školy včetně fotografií jednotlivých tříd.

Pokud budete mít zájem o zakoupení výtisku  za cenu 19 Kč, hlaste se u učitelů ve svých třídách do pátku 3.května.

                           Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Čarodějnice

29. 04.
2019

V pondělí 29.4.2019 bude ve školce probíhat čarodějnický rej. Další info na nástěnkách u třídy.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Prosíme rodiče,

nevyhazujte staré vařečky, kvedlačky, naběračky, lžíce a lžičky a jiné kuchyňské potřeby na nabírání. Děti je využijí na školní zahradě při hře na vaření, takže budeme rádi, když nám je přinesete do MŠ.

Hrnce ale prosím nenoste, těch máme zatím dostatek.

Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis ze schůzky Rady rodičů ze dne 18. 3. 2019

Ve čtvrtek 18.3.2019 se konala schůzka rady rodičů a vedení MŠ. Zápis ze schůzky si můžete prohlédnout zde ve formátu pdf.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

13. 05.
2019

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 13. května 2019.

Ve školním roce 2019/2020 se bude povinná docházka, kterou stanoví školský zákon, týkat dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky narozené 1.9.2012 – 31.8.2013. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Oba dokumenty jsou také dostupné ke stažení na webových stránkách školy v sekci „dokumenty školky“.
K dispozici budou i na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční pro veřejnost u příležitosti 40. výročí otevření MŠ, dne 8. 5.2019 od 10.00 do 14.00 hodin na 1. budově ve třídě Zvonečky.

Vyplněné žádosti přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují dne 13. 5. 2019 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo.

Elektronický předzápis: Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy, ale není povinný. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je, si vyplněnou žádost vytisknout, navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení, a pak už se jen dostavit v den zápisu do MŠ. V nabídce předzápisu je možné využít i rezervaci času své návštěvy u zápisu v MŠ.
Elektronický předzápis bude spuštěn od 23.4.2019 do 4.5.2019 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
 3. rodný list dítěte,
 4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
 5. oznámení o individuálním vzdělávání (u dětí, které budou individuálně vzdělávány)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školky a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2019 do 31. 8.2020 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
  přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz

Ke stažení:

Leták k elektronickému předzápisu
Leták k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: začátek stránky , Školka

Schůzka rady rodičů

18. 03.
2019

V pondělí 18. 3. 2019 se koná schůzka

Rady rodičů v MŠ

ve třídě Zvonečky na 1. budově v 15,30 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům jednotlivých tříd.

Ve školním roce 2018 - 2019 byli zvoleni tito zástupci jednotlivých tříd:

Sluníčka: p.Vajsarová, p.Bydžovská, p.Prokopová, p.Rejchrtová
Zvonečky: p.Škop, p.Hrušková, p.Riegerová
Berušky: p.Šilhavá,p.Škop
Kopretiny: p.Trojtlová B.,p.Machová, p.Prokopová, p. Riegerová

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Provoz ve třídě ZVONEČKY  bude od 6,30 do 16,00. Všechny děti se zde budou scházet i rozcházet.

Provoz v BERUŠKÁCH bude od 7,30 do 15,00, poté budou děti odvedeny na 1. budovu!!!

Pokud počet dětí klesne pod 24, bude provoz sloučen pouze do třídy Zvonečků.

 

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Vši

Prohlížejte dětem vlasy, objevily se ve školce vši.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Upozornění pro rodiče týkající se odhlašování stravného!

Velké problémy způsobuje při normování stravy neomluvení stravného dětí v aplikaci www.strava.cz. Těchto neomluvených dětí neúnosným počtem stále přibývá. Nestačí dítě omluvit paní učitelce telefonicky, ale každý rodič je povinen v aplikaci www.strava.cz omluvit své dítě i ze stravování. Pokud tak rodič neučiní, přichází nejen o peníze, ale zároveň tím porušuje školní řád článek 1, odstavec 4 – „ Základní povinnosti zákonných zástupců /§22 odst. 2 a 3 Šk. zákona /“. Díky naší benevolenci zatím přicházíte za neodhlášenou stravu o 34,-Kč denně. Pokud rodiče i nadále nebudou výše uvedenou povinnost plnit, budeme nuceni přistoupit k razantnímu opatření v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb., §4 odst. 9 :

První den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo ŠZ se považuje za pobyt ve škole nebo ŠZ.

Žák má právo stravu odebrat za cenu potravin.

Další dny by měl strávník stravu odhlásit. Pokud stravu odebere, jedná se již o doplňkovou činnost a cenu uhradí včetně režií.

Cena tohoto nedotovaného a neomluveného stravování je v současné době 34,- Kč cena potravin + 40,- Kč režie, což je celkem 74,-Kč. MŠ by musela pro tuto situaci zřídit dle §135 Šk. zákona doplňkovou činnost, která bude mít dopad na další administrativní zátěž MŠ a velkou nevýhodu hlavně pro Vás rodiče v oblasti financí.

Podrobné informace budou podány na Radě rodičů, kterou chystáme v březnu po jarních prázdninách.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Provoz mateřské školy 1. 2. 2019

v době pololetních prázdnin bude na 1. budově ve třídě Sluníček.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Karneval ve školce

27. 02.
2019

Rodiče, ve středu 27.2.2019 budeme mít ve školce karneval.

Pro celou školku je téma stejné „ZVÍŘÁTKA“ - domácí, lesní, exotická,hmyz,…- v tomto máte volnou ruku.

Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Zápisy do prvních tříd budou letos probíhat v době 1. – 30. dubna, přičemž dítě, u něhož rodič zvažuje odklad školní docházky (OŠD), nemusí být vyšetřeno před zápisem do 1. třídy - rodič nemusí u zápisu doložit doporučení pro odklad školní docházky (tzn. vyšetření může být realizováno i po zápisu). Doporučení ale musí rodič doložit do 30. dubna řediteli základní školy. Je nutné doložit 2 doklady k doporučení  OŠD. Doporučení může vystavit:

 • odborné poradenské zařízení, což je Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo Speciálně-pedagogické centrum (SPC)
 • odborný lékař (klinický logoped nebo psycholog, neurolog, pediatr apod.…..) 

Ředitelce MŠ rodiče doloží do 2.5. 2019 rozhodnutí základní školy o odkladu školní docházky dítěte.

Vyšetření školní zralosti bude probíhat v PPP Náchod.

Rodiče by měli požádat o vyšetření školní zralosti v PPP nejlépe v lednu-únoru.

S pozvánkou na vyšetření dostanou v obálce dotazník „Sdělení mateřské školy o dítěti“, o jehož vyplnění požádají MŠ.

Rodiče předškoláků, kteří mají  zájem o konzultaci ohledně zápisu a zralosti jejich dítěte na školu, ať si domluví individuální schůzku s třídními učitelkami, rády se vám budeme věnovat. Děkujeme.

Děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují budou k zápisu do ZŠ Police nad Metují informovány osobní pozvánkou. Pokud nemá Vaše dítě trvalý pobyt v Polici n.M., je nutné se jít do ZŠ nahlásit! V případě, že chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo ZŠ v jiné obci, nahlaste se v dané základní škole.

Jak se objednat do PPP NÁCHOD na vyšetření školní zralosti? 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

 • Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Náchod, tj. Smiřických 1237, 547 01 Náchod, 3. patro - kancelář sociální pracovnice (od výtahu vpravo, poslední dveře na konci chodby), a to vždy v  pracovní dny v době od 7.30 – 15.30 hodin. 
 • Telefonicky
  Telefonicky lze podat žádost na telefonních číslech +420 491 427 418, +420 491 426 036   V případě telefonických objednání upřednostňujte, prosím, odpolední hodiny.
 • E-mailem nebo listovní poštou

             Emailem, nebo písemně podaná žádost musí obsahovat následující údaje:               

              - jméno a příjmení dítěte
              - datum narození,
              - adresa bydliště, telefon příp. e-mail zákonných zástupců,
              - škola (a ročník), kterou dítě navštěvuje,
              - sdělení, zda už bylo dítě někdy vyšetřeno v PPP či v jiném odborném zařízení,
              - důvod vyšetření.

                Žadatel žádost podepíše a odešle na adresu pracoviště:                 

                   e-mail: info@pppnachod.cz
                   adresa pro doručení poštou: PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod       

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Divadlo v MŠ

11. 01.
2019

Dne 11. 1. se ve školce bude konat divadlo "U zubaře". Přiveďte děti do MŠ do 8:00. Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Schůzka Rady rodičů

22. 11.
2018

se koná v MŠ ve čtvrtek 22. 11. 2018 ve třídě Zvonečky na 1. budově v 15,30 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům jednotlivých tříd.

 Ve školním roce 2018 - 2019 byli ve třídách zvoleni tito zástupci:

 Sluníčka: p.Vajsarová, p.Bydžovská, p.Prokopová, p.Rejchrtová
Zvonečky: p.Škop, p.Hrušková, p.Riegerová
Berušky: p.Bergmannová,p.Šilhavá,p.Škop
Kopretiny: p.Trojtlová B.,p.Machová,p.Prokopová, p. Riegerová

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Výsledky vyšetření očí

Pro děti, které absolvovaly vyšetření očí firmou VIZUS, dostanou rodiče spolu s výsledky vyšetření
i stvrzenku pro pojišťovnu.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Podzimní prázdninový provoz

29. 10.
2018

→ do 30. 10.

Dětem, které byly na seznamech odhlášeny na 29. a 30. 10. ze školky, kuchařka automaticky odhlásí stravu. Provoz pro přihlášené děti bude na první budově.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Pohádka v MŠ

26. 10.
2018

V pátek 26. 10. přijede do školky divadlo Úsměv s příběhem O kamarádství. Vstupné 40,- bude hrazeno z fondu.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka , Školka

Zápis ze schůzky rodičů 2.budova - ze dne 11.9.2018

1) Výsledky zápisu do MŠ:

Do školy odešlo 30 dětí, zůstalo 9 dětí s OŠD. K zápisu do MŠ se dostavilo 23 dětí, přijato bylo 14 dětí. 3 děti se odstěhovaly. 6 dětí podalo žádost o ukončení řízení z důvodů přijetí v jiné MŠ. Počet dětí na školní rok 2018/19 – 90 dětí. Tento nízký stav má za následek prudké snižování úvazků jak pedagogických, tak i nepedagogických zaměstnanců.

2) Změny v legislativě ve školství
* Povinná předškolní docházka zůstává
* Zrušena povinnost přijímat 2 leté děti
* Školství se připravuje na změnu ve financování škol, ale bohužel už dnes se ví, že na to nejsou peníze

3) Seznámení se změnami ve Školním řádě a ve Vnitřním řádě ŠJ :
* zvýšení plateb za stravné o 3 Kč a s tím související zvýšení zálohových měsíčních plateb
* změny v právech a povinnostech pedagogických pracovníků dle novely školského zákona
* změny v kapitole přijímací řízení - zrušena povinnost MŠ přijímat od roku 2020 2 leté děti

ŠVP a TVP:
* Změny v personálním obsazení tříd
* Třída Zvonečky se sníženým hodinovým provozem od 7,00 do 14,45 s počtem 18 dětí - zařazeno 11 dětí 2 až 3-letých – p. učitelka J. Šedková DiS., chůva a asistentka pedagoga H. Šolcová + hodiny do úvazku ředitelka, dle potřeby pomoc školního asistenta p. Geislerové
* Sluníčka – 24 dětí 3 až 5 leté – učitelé I. Vítková a F. Ticháček DiS. + hodiny do úvazku ředitelka. V této třídě se bude ráno i odpoledne spojovat provoz tříd Sluníček a Zvonečků.
* Berušky – 23 dětí - p. učitelky L. Šimková a Bc. J. Hoffmannová. Celkem 9 dětí předškolních, z toho 3 děti s OŠD, 13 dětí 4-5 letých a 2 děti se SVP. S dětmi se SVP pracují asistentky pedagoga Bc. A. Hrušková a M. Macounová (dokončuje povinné vzdělávání na asistenta pedagoga) a školní asistent a koordinátorka asistentek pedagoga - H. Geislerová (placena z peněz Šablony pro MŠ).
* Kopretiny – 25 dětí - p. učitelky K. Berková DiS. a M. Ficencová DiS., jsou kompletně předškolní třída, se 4 dětmi s OŠD a 1 dítětem s individuálním vzděláváním.
* úpravy TVP jednotlivých tříd
* pravidla tříd – rozpracováno pro lepší pochopení některých pravidel v MŠ

Výše jmenované dokumenty najdete na webu MŠ, v písemné podobě jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do MŠ k Vašemu nahlédnutí.

4) Investiční akce - kompletní rekonstrukce kuchyně (obklady, dlažby, nové odpady a rozvody elektřiny, nové sociální zázemí v letním vchodě u 1. budovy pro děti, rozšíření učebny

(vytvořen prostor pro knihovnu a kabinet pomůcek, především logopedických).

5) Připomínám rodičům dětí v povinné docházce a dětí s OŠD , že si mohou snížit zálohové platby o 300,-Kč, protože již neplatí školné. Dále se jich týká povinnost omlouvání dětí. Omlouvání lze 2 provést způsoby:
* Písemně - formulář najdete v šatně na okně nebo na webu MŠ
* Elektronicky – přes aplikaci Naše MŠ – letáky k vyzvednutí u p. učitelky ( pozor ale, tato aplikace neslouží k omluvě stravy!!!!)

6) Šablony pro MŠ
* jsou evropské finance, o které MŠ požádala v roce 2016, 1. kolo šablon skončilo v srpnu 2018, čerpalo se z něho necelých 500 tisíc na mzdu speciálního pedagoga a chůvy, na odborně tematická setkávání s rodiči - s tématy školní a sociální zralost. Z těchto šablon jsme také pořídili pomůcky a knihy včetně knihovny v celkové hodnotě 66 tisíc. Dále jsme zakoupili nový notebook pro práci pedagogů a fotoaparát ke zdokumentování jejich práce s dětmi. Šablony zafinancovaly i dětskou sestavu se skluzavkou pro malé děti na zahradě.
* od září 2018 do roku 2020 pokračujeme ve druhé vlně Šablon – z těchto peněz bude prioritně financován školní asistent, zajistíme vzdělávání 1 pedagoga v oblasti polytechnického a pracovního vyučování, pro děti bude zajištěn projektový den, z předpokládané úspory asi 50 tis. budou zakoupeny pomůcky pro MŠ dle výběru.

7) Nadstandartní aktivity - přihlásit se můžete u svých třídních učitelek. Prosím rodiče o zvážení, zda dítě tuto aktivitu chce a bude jej bavit.

Letos nabízíme pro děti :
* Sboreček – podmínkou je přihlášení minimálně 15 dětí
* pro děti Berušek a Kopretin výtvarný kroužek 1x za 14 dní, Veselé pískání na flétnu každý týden
* pro děti předškolní - plavání (bude probíhat od 15.11.2018 do 22.ledna 2019, předpokládaná cena 2000,- Kč, způsob platby upřesníme asi týden před začátkem kurzu, podrobnosti se včas dozvíte prostřednictvím informací na webu a na nástěnkách tříd)
* Logopedická prevence (nikoliv náprava řeči) vedená p. uč. Šimkovou a Vítkovou pod supervizí SPC v Náchodě bude prioritně pro 5 -6 leté. Z důvodu zneužívání této nadstandardní služby přistoupíme ke zpřísnění podmínek přijetí a ke zpoplatnění 30 Kč (peníze budou použity na nákup pomůcek a kopírování materiálu pro rodiče). Logopedickou depistáž a kontrolní vyšetření provede p. Mgr. et Mgr. Rajsová 2.10.2018 a 11.10.2018. Netýká se dětí, které již chodí, anebo plánují chodit, ke klinickému logopedovi.

8) Polsko - předškoláci se mohou zúčastnit výletu do polské partnerské MŠ ve Swidnici , kterou plánujeme kolem 20.10.2018. Podmínkou je mít platný cestovní doklad.

9) Rada rodičů – za třídu Kopretin byly zvoleny ……………….. a za třídu Berušky – úplně jsme zapomněli zvolit Radu rodičů. Prosím, aby se mi rodiče, kteří mají zájem být v Radě rodičů, ozvali osobně, telefonicky na telefon 733 539 979, nebo emailem na mspolice@email.cz.

10) Organizační připomínky učitelek
* Nespavý režim - dle RVP PV by měl odpočinek na lůžku trvat kolem půl hodiny. ŠVP jej nabízí, ale:
* o nespavém režimu rozhoduje třídní učitelka dle podmínek MŠ, tj. dohled další osoby nad dětmi z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a smysluplnosti tohoto režimu
* dle únavy dítěte
* dle chování dítěte a schopnosti zvládnout takovou činnost, aby nerušil ostatní děti s potřebou spánku

Na toto téma se vedou diskuse na všech možných sociálních sítích a serverech, bylo o něm napsáno mnoho knih a rad.Toto téma je velmi široké, má několik úhlů pohledu ( děti spavé a nespavé, děti se špatným návykem spánku,děti, kterým nevyhovují podmínky ke splnění spánkové potřeby …….atd ) a je třeba jej řešit velmi individuálně. Dítě 5-6 leté by mělo dle lékařských tabulek spát 11 – 12 hodin denně. Sami si odpovězte na otázku, kolik hodin spí Vaše dítě (můžete sčítat spánek noční i odpolední). Bohužel my často vidíme v MŠ děti nevyspalé, unavené, zívající celé dopoledne, nevrlé a přetažené (nejhorší to je v pondělí po víkendu). Pak se nemůžeme divit, že přibývá dětí neurotických, vzpurných, vzteklých, brečících, agresivních, impulsivních, negativně naladěných atd. a následuje zbytečný křik, přemlouvání, nikam nevedoucí diskuse, dohadování atd. A děti za to vlastně ani nemohou, protože jsou jednoduše nevyspalé a přetažené.

Berušky informují a prosí:
* začátek byl divočejší, ale děti si celkem rychle zvykly na pravidla třídy i nové kamarády (sešly se děti z Berušek, Zvonečků i Sluníček, ale i děti úplně nové)
* pochvala za převlékání
* na zahradu starší oblečení i boty
* hlídat, aby děti nelezly nahoru na šatničku
* můžete doma trénovat uzel, případně kličku
* hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli mokrému koberci v zimě!!!
* hygiena - začneme čistit zuby- kdo nemá, přinést kartáček a pastu
* trénovat doma utírání po stolici !!!!
* stolování- dávat doma celý příbor, postupně začneme samostatně mazat pomazánku
* úchopy- nůžky, pastelky - trénovat
* budeme pořizovat předškolákům a dětem s OŠD pracovní sešit, částku strhneme z fondu
* do šuplíku penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
* informace na webu, na nástěnce
* kdo nedonesl - toaletní papír, kapesníky, peníze do fondu
* nespavý režim - zatím všechny děti spí a máme spíš problém je vzbudit, ale pokud během roku bude potřeba, máme k dispozici asistentky, které s dětmi mohou pracovat
* uvítáme staré nádobí na zahradu (vařečky, lžíce, naběračky – ne hrnce )
* změny adresy, telefonní čísla- zkontrolovat, případně nahlásit
* pyžama v pondělí ráno nenosit do Kopretin, nechat v šatně

Kopretiny informují a prosí:
POCHVALA – velmi chválíme seskupení třídy, leč je převážně klučičí!!!
PŘÍCHOD do MŠ – do 8:00, PŘEZOUVAT SE, chůze po schodech jedině v přezůvkách
INFORMACE – veškeré informace budou na kobercové nástěnce u třídy, na webu
ODCHODY PO OBĚDĚ – nově lepíme značky na kobercovou nástěnku u třídy; děti, které chodí stále po obědě, si značku na nástěnce nesundávají
VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ - v 12:20 hodin
OBLEČENÍ NA POBYT VENKU – starší oblečení, vhodnost dle počasí, pláštěnky + gumovky (vycházky i za nepříznivého počasí)
ZAHRADA MŠ – po vyzvednutí dítěte se tam nezdržovat, opustit ji, nevyužívat herní prvky, v poledne dodržovat klid na chodbě i zahradě
ODPOLEDNÍ POBYT NA ZAHRADĚ - dle uvážení učitelek, pouze pokud je zvládnutelný počet dětí
DONÉST – kapesníky, toaletní papíry a částku do fondu, abychom jej mohly ukončit
PENÁL – vhodný, 12 trojhranných pastelek (silnější) ořezávátko
PRACOVNÍ SEŠITY – grafomotorika, každé dítě bude mít svůj, placeno bude z fondu
ÚCHOPY – správný úchop grafického náčiní – i doma
UZEL a KLIČKA – budeme trénovat (i doma)
JÍDELNA - používání příboru (i doma), ne jen vidlička; hlásit alergie
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ – až budou mít všichni kartáček, pastu bude mít každý svou v kelímku, nandává si každý sám
TOALETA – doma trénovat otírání po stolici
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – proběhne 22. 9., dozor p. uč. Kateřina Berková
PLAVÁNÍ – informace budou na nástěnce u třídy
KROUŽKY - Výtvarníček, Sboreček, Flétnička

V Polici nad Metují dne 11.9.2018

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Vážení rodiče,

z důvodu eliminace problémů s přihlašováním a odhlašováním na www.strava.cz jsme přistoupili k tomuto řešení:

1) Vedoucí ŠJ vždy k 25. dni v měsíci všechny děti na stravu přihlásí a vy si pouze odkliknete pryč stravu, kterou nechcete odebírat.

2) V době jakýchkoliv prázdnin Vás p. Jirmanová omluví sama dle seznamu od učitelek, protože pokud se přihlásíte na prázdniny a pak se zapomenete omluvit, je velký problém s financováním neomluvené a nedotované stravy.

 

Děkujeme za pochopení, případné dotazy rádi zodpovíme.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

← Starší Novější →