Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů 1. budova - ze dne 3.10.2018

 1. Výsledky zápisu do MŠ:
  Do školy odešlo 30 dětí, zůstalo 9 dětí s OŠD. K zápisu do MŠ se dostavilo 23 dětí, přijato bylo 14 dětí. 3 děti se odstěhovaly. 6 dětí podalo žádost o ukončení řízení z důvodů přijetí v jiné MŠ. Počet dětí na školní rok 2018/19 – 90 dětí. Tento nízký stav má za následek prudké snižování úvazků jak pedagogických tak i nepedagogických zaměstnanců.
 2. Změny v legislativě ve školství:
  - Povinná předškolní docházka zůstává.
  - Zrušena povinnost přijímat 2 leté děti od roku 2020.
  - Školství se připravuje na změnu ve financování škol, ale bohužel už dnes se ví, že na to nejsou peníze
 3. Seznámení se školním řádem a  změnami ve školním řádě, vnitřním řádě ŠJ:

  - zvýšení plateb za stravné o 3 Kč a s tím související zvýšení zálohových měsíčních plateb
  - změny v právech a povinnostech pedagogických pracovníků dle novely školského zákona
  - změny v kapitole přijímací řízení  - zrušena povinnost MŠ přijímat od roku 2020  dvouleté děti

  K tomuto bodu dodávám, že 2 leté děti zde máme již 4.rokem. Přestože tyto děti nejsme povinni přijímat, vzali jsme na sebe tento nelehký (někdy až nevděčný ) úděl.. Snažíme se rodičům umožnit a usnadnit nástup do zaměstnání, ale musíme dodržet organizační, hygienické a bezpečnostní podmínky dané vyhláškou a zákonem k zajištění pobytu 2 letých dětí v MŠ (viz. ŠVP). 2 leté děti ale mohou být do školek přijímány pouze za podmínek, když zvládnou režim MŠ a jsou schopné se vzdělávat dle RVP PV, protože MŠ je zařízení vzdělávací, nikoli hlídací.

  Třída Zvonečky již má zdárně adaptaci za sebou (díky výborné spolupráci s rodiči) a může se v klidu věnovat vzdělávacímu procesu.

  ŠVP a TVP
  - Změny v personálním obsazení tříd:

  • Třída Zvonečky se sníženým hodinovým provozem od 7,00 do 14,45 s počtem 18  dětí  - zařazeno 12 dětí 2 -3 letých – p. učitelka J. Šedková DiS. s chůvou a asistentkou pedagoga H. Šolcovou, hodiny do úvazku doplňuje ředitelka a dle potřeby využíváme pomoc školního asistenta p. Geislerové. Hela Šolcová má kompetenci k tomu, že může být s dětmi sama bez přítomnosti pedagoga. Využívat této kompetence budeme v nejnutnějších případech (brzy ráno a odpoledne, kdy je ve třídě malý počet dětí aneb v případě zastupování za nepřítomnou učitelku.
  • Sluníčka – 25 dětí  3- 5 leté – učitelé I. Vítková a F. Ticháček DiS. + hodiny do úvazku ředitelka. V této třídě se bude ráno i odpoledne spojovat provoz tříd Sluníček a Zvonečků.
  • Berušky – 23 dětí - p.  učitelky L. Šimková a Bc.J. Hoffmannová. Celkem 9 dětí předškolních, z toho 3 děti s OŠD, 13 dětí 4-5 letých a 2 děti se SVP. S dětmi se SVP pracují asistentky pedagoga Bc. A. Hrušková a M. Macounová (dokončila povinné vzdělávání na asistenta pedagoga) a školní asistent a koordinátorka asistentek pedagoga  - H. Geislerová (placena z peněz Šablony pro MŠ).
  • Kopretiny – 25 dětí -  p. učitelky K. Berková DiS. a M. Ficencová DiS. jsou kompletně předškolní třída, se 4 dětmi s OŠD  a 1 dítětem s individuálním vzděláváním.

  - úpravy TVP jednotlivých tříd
  - pravidla tříd – rozpracováno pro lepší pochopení některých pravidel v MŠ
  Výše jmenované dokumenty najdete na webu MŠ, v písemné podobě jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do MŠ k Vašemu nahlédnutí.

 4. Investiční akce
  - kompletní rekonstrukce kuchyně (obklady, dlažby, nové odpady a rozvody elektřiny, nové sociální zázemí v letním vchodě u 1. budovy pro děti, rozšíření učebny ( vytvořen prostor pro knihovnu a kabinet pomůcek především logopedických a výtvarných)
 5. Šablony pro MŠ
  - jsou evropské finance, o které MŠ požádala v roce 2016, 1 kolo šablon skončilo v srpnu 2018, z kterého se čerpalo necelých 500 tisíc na mzdu speciálního pedagoga a chůvy, na odborně tematická setkávání s rodiči  - s tématy školní a sociální zralost. Z těchto šablon jsme pořídili pomůcky a knihy včetně knihovny v celkové hodnotě 66 tisíc. Dále jsme zakoupili nový notebook pro práci pedagogů a fotoaparát ke zdokumentování jejich práce s dětmi. Šablony zafinancovaly i dětskou sestavu se skluzavkou pro malé děti na zahradě.
  - od září 2018 do roku 2020 pokračujeme ve 2. vlně  Šablon – z těchto peněz bude prioritně financován školní asistent, zajistíme vzdělávání 1 pedagoga v oblasti polytechnického a pracovního vyučování, pro děti bude zajištěn projektový den, z předpokládané úspory  asi 50 tis. budou zakoupeny pomůcky pro MŠ dle výběru.
 6. Rada rodičů
  - za třídu Zvonečky byly zvoleni pan Mgr. Škop, paní J. Hrušková a paní Riegerová
  - za třídu Sluníčka byli zvoleni paní Ing. R. Vajsarová, paní Bydžovská a paní Prokopová
 7. Vyplňte prosím formulář s číslem účtu, na který Vám vrátíme případný přeplatek ze stravného – k dispozici u p. učitelky
 8. Organizační připomínky učitelek:
  • Všechny informace o dění v MŠ najdete na webu školky na nástěnce, kde jsou aktuální informace (pozor dejte na ikony tříd ). Dále zde najdete veškeré dokumenty MŠ (Školní řád, ŠVP, Vnitřní řád školní jídelny aj.). Ve fotogalerii najdete fotky z různých činností jednotlivých tříd.
  • Dávejte dětem do šatny náhradní strojení.
  • Po schodech do třídy Sluníček a dolů k botníkům chodíme zásadně v bačkůrkách – jde o vytvoření návyku dítěte z důvodu bezpečnosti.
  • Pokud budou mít děti na ven punčocháče, nechte jim je již ráno na sobě.
  • Nedávejte dětem prstové rukavice  pokud si je dítě neumí obléknout.
  • Do MŠ nenosíme žádné hračky, pouze plyšáky!! Plyšáky na spaní prosíme bez zvuku!!
  • I doma sledujte správný úchop lžíce, starší děti mohou používat i příbor.
  • Pokud dítě omlouváte na www.strava.cz, jsme rádi, když nám zavoláte i do třídy.
  • Rodiče mohou omlouvat dítě na www.nasems.cz, ale tento web neslouží k omlouvání stravy.
  • Problematické oblasti v podmínkách MŠ dané školním řádem  - nemocné dítě v MŠ, prázdninový provoz, vši  - viz. Školní řád. Do školního řádu jsme museli z důvodu ochrany majetku dát zákaz pobytu dětí na školní zahradě v době příchodu a odchodu dětí do MŠ a z MŠ. 

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →