Nástěnka

celá MŠ Školka

Schůzka Rady rodičů

22. 11.
2018

se koná v MŠ ve čtvrtek 22. 11. 2018 ve třídě Zvonečky na 1. budově v 15,30 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům jednotlivých tříd.

 Ve školním roce 2018 - 2019 byli ve třídách zvoleni tito zástupci:

 Sluníčka: p.Vajsarová, p.Bydžovská, p.Prokopová, p.Rejchrtová
Zvonečky: p.Škop, p.Hrušková, p.Riegerová
Berušky: p.Bergmannová,p.Šilhavá,p.Škop
Kopretiny: p.Trojtlová B.,p.Machová,p.Prokopová, p. Riegerová

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Výsledky vyšetření očí

Pro děti, které absolvovaly vyšetření očí firmou VIZUS, dostanou rodiče spolu s výsledky vyšetření
i stvrzenku pro pojišťovnu.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Podzimní prázdninový provoz

29. 10.
2018

→ do 30. 10.

Dětem, které byly na seznamech odhlášeny na 29. a 30. 10. ze školky, kuchařka automaticky odhlásí stravu. Provoz pro přihlášené děti bude na první budově.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Pohádka v MŠ

26. 10.
2018

V pátek 26. 10. přijede do školky divadlo Úsměv s příběhem O kamarádství. Vstupné 40,- bude hrazeno z fondu.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka , Školka

Zápis ze schůzky rodičů 2.budova - ze dne 11.9.2018

1) Výsledky zápisu do MŠ:

Do školy odešlo 30 dětí, zůstalo 9 dětí s OŠD. K zápisu do MŠ se dostavilo 23 dětí, přijato bylo 14 dětí. 3 děti se odstěhovaly. 6 dětí podalo žádost o ukončení řízení z důvodů přijetí v jiné MŠ. Počet dětí na školní rok 2018/19 – 90 dětí. Tento nízký stav má za následek prudké snižování úvazků jak pedagogických, tak i nepedagogických zaměstnanců.

2) Změny v legislativě ve školství
* Povinná předškolní docházka zůstává
* Zrušena povinnost přijímat 2 leté děti
* Školství se připravuje na změnu ve financování škol, ale bohužel už dnes se ví, že na to nejsou peníze

3) Seznámení se změnami ve Školním řádě a ve Vnitřním řádě ŠJ :
* zvýšení plateb za stravné o 3 Kč a s tím související zvýšení zálohových měsíčních plateb
* změny v právech a povinnostech pedagogických pracovníků dle novely školského zákona
* změny v kapitole přijímací řízení - zrušena povinnost MŠ přijímat od roku 2020 2 leté děti

ŠVP a TVP:
* Změny v personálním obsazení tříd
* Třída Zvonečky se sníženým hodinovým provozem od 7,00 do 14,45 s počtem 18 dětí - zařazeno 11 dětí 2 až 3-letých – p. učitelka J. Šedková DiS., chůva a asistentka pedagoga H. Šolcová + hodiny do úvazku ředitelka, dle potřeby pomoc školního asistenta p. Geislerové
* Sluníčka – 24 dětí 3 až 5 leté – učitelé I. Vítková a F. Ticháček DiS. + hodiny do úvazku ředitelka. V této třídě se bude ráno i odpoledne spojovat provoz tříd Sluníček a Zvonečků.
* Berušky – 23 dětí - p. učitelky L. Šimková a Bc. J. Hoffmannová. Celkem 9 dětí předškolních, z toho 3 děti s OŠD, 13 dětí 4-5 letých a 2 děti se SVP. S dětmi se SVP pracují asistentky pedagoga Bc. A. Hrušková a M. Macounová (dokončuje povinné vzdělávání na asistenta pedagoga) a školní asistent a koordinátorka asistentek pedagoga - H. Geislerová (placena z peněz Šablony pro MŠ).
* Kopretiny – 25 dětí - p. učitelky K. Berková DiS. a M. Ficencová DiS., jsou kompletně předškolní třída, se 4 dětmi s OŠD a 1 dítětem s individuálním vzděláváním.
* úpravy TVP jednotlivých tříd
* pravidla tříd – rozpracováno pro lepší pochopení některých pravidel v MŠ

Výše jmenované dokumenty najdete na webu MŠ, v písemné podobě jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do MŠ k Vašemu nahlédnutí.

4) Investiční akce - kompletní rekonstrukce kuchyně (obklady, dlažby, nové odpady a rozvody elektřiny, nové sociální zázemí v letním vchodě u 1. budovy pro děti, rozšíření učebny

(vytvořen prostor pro knihovnu a kabinet pomůcek, především logopedických).

5) Připomínám rodičům dětí v povinné docházce a dětí s OŠD , že si mohou snížit zálohové platby o 300,-Kč, protože již neplatí školné. Dále se jich týká povinnost omlouvání dětí. Omlouvání lze 2 provést způsoby:
* Písemně - formulář najdete v šatně na okně nebo na webu MŠ
* Elektronicky – přes aplikaci Naše MŠ – letáky k vyzvednutí u p. učitelky ( pozor ale, tato aplikace neslouží k omluvě stravy!!!!)

6) Šablony pro MŠ
* jsou evropské finance, o které MŠ požádala v roce 2016, 1. kolo šablon skončilo v srpnu 2018, čerpalo se z něho necelých 500 tisíc na mzdu speciálního pedagoga a chůvy, na odborně tematická setkávání s rodiči - s tématy školní a sociální zralost. Z těchto šablon jsme také pořídili pomůcky a knihy včetně knihovny v celkové hodnotě 66 tisíc. Dále jsme zakoupili nový notebook pro práci pedagogů a fotoaparát ke zdokumentování jejich práce s dětmi. Šablony zafinancovaly i dětskou sestavu se skluzavkou pro malé děti na zahradě.
* od září 2018 do roku 2020 pokračujeme ve druhé vlně Šablon – z těchto peněz bude prioritně financován školní asistent, zajistíme vzdělávání 1 pedagoga v oblasti polytechnického a pracovního vyučování, pro děti bude zajištěn projektový den, z předpokládané úspory asi 50 tis. budou zakoupeny pomůcky pro MŠ dle výběru.

7) Nadstandartní aktivity - přihlásit se můžete u svých třídních učitelek. Prosím rodiče o zvážení, zda dítě tuto aktivitu chce a bude jej bavit.

Letos nabízíme pro děti :
* Sboreček – podmínkou je přihlášení minimálně 15 dětí
* pro děti Berušek a Kopretin výtvarný kroužek 1x za 14 dní, Veselé pískání na flétnu každý týden
* pro děti předškolní - plavání (bude probíhat od 15.11.2018 do 22.ledna 2019, předpokládaná cena 2000,- Kč, způsob platby upřesníme asi týden před začátkem kurzu, podrobnosti se včas dozvíte prostřednictvím informací na webu a na nástěnkách tříd)
* Logopedická prevence (nikoliv náprava řeči) vedená p. uč. Šimkovou a Vítkovou pod supervizí SPC v Náchodě bude prioritně pro 5 -6 leté. Z důvodu zneužívání této nadstandardní služby přistoupíme ke zpřísnění podmínek přijetí a ke zpoplatnění 30 Kč (peníze budou použity na nákup pomůcek a kopírování materiálu pro rodiče). Logopedickou depistáž a kontrolní vyšetření provede p. Mgr. et Mgr. Rajsová 2.10.2018 a 11.10.2018. Netýká se dětí, které již chodí, anebo plánují chodit, ke klinickému logopedovi.

8) Polsko - předškoláci se mohou zúčastnit výletu do polské partnerské MŠ ve Swidnici , kterou plánujeme kolem 20.10.2018. Podmínkou je mít platný cestovní doklad.

9) Rada rodičů – za třídu Kopretin byly zvoleny ……………….. a za třídu Berušky – úplně jsme zapomněli zvolit Radu rodičů. Prosím, aby se mi rodiče, kteří mají zájem být v Radě rodičů, ozvali osobně, telefonicky na telefon 733 539 979, nebo emailem na mspolice@email.cz.

10) Organizační připomínky učitelek
* Nespavý režim - dle RVP PV by měl odpočinek na lůžku trvat kolem půl hodiny. ŠVP jej nabízí, ale:
* o nespavém režimu rozhoduje třídní učitelka dle podmínek MŠ, tj. dohled další osoby nad dětmi z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a smysluplnosti tohoto režimu
* dle únavy dítěte
* dle chování dítěte a schopnosti zvládnout takovou činnost, aby nerušil ostatní děti s potřebou spánku

Na toto téma se vedou diskuse na všech možných sociálních sítích a serverech, bylo o něm napsáno mnoho knih a rad.Toto téma je velmi široké, má několik úhlů pohledu ( děti spavé a nespavé, děti se špatným návykem spánku,děti, kterým nevyhovují podmínky ke splnění spánkové potřeby …….atd ) a je třeba jej řešit velmi individuálně. Dítě 5-6 leté by mělo dle lékařských tabulek spát 11 – 12 hodin denně. Sami si odpovězte na otázku, kolik hodin spí Vaše dítě (můžete sčítat spánek noční i odpolední). Bohužel my často vidíme v MŠ děti nevyspalé, unavené, zívající celé dopoledne, nevrlé a přetažené (nejhorší to je v pondělí po víkendu). Pak se nemůžeme divit, že přibývá dětí neurotických, vzpurných, vzteklých, brečících, agresivních, impulsivních, negativně naladěných atd. a následuje zbytečný křik, přemlouvání, nikam nevedoucí diskuse, dohadování atd. A děti za to vlastně ani nemohou, protože jsou jednoduše nevyspalé a přetažené.

Berušky informují a prosí:
* začátek byl divočejší, ale děti si celkem rychle zvykly na pravidla třídy i nové kamarády (sešly se děti z Berušek, Zvonečků i Sluníček, ale i děti úplně nové)
* pochvala za převlékání
* na zahradu starší oblečení i boty
* hlídat, aby děti nelezly nahoru na šatničku
* můžete doma trénovat uzel, případně kličku
* hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli mokrému koberci v zimě!!!
* hygiena - začneme čistit zuby- kdo nemá, přinést kartáček a pastu
* trénovat doma utírání po stolici !!!!
* stolování- dávat doma celý příbor, postupně začneme samostatně mazat pomazánku
* úchopy- nůžky, pastelky - trénovat
* budeme pořizovat předškolákům a dětem s OŠD pracovní sešit, částku strhneme z fondu
* do šuplíku penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
* informace na webu, na nástěnce
* kdo nedonesl - toaletní papír, kapesníky, peníze do fondu
* nespavý režim - zatím všechny děti spí a máme spíš problém je vzbudit, ale pokud během roku bude potřeba, máme k dispozici asistentky, které s dětmi mohou pracovat
* uvítáme staré nádobí na zahradu (vařečky, lžíce, naběračky – ne hrnce )
* změny adresy, telefonní čísla- zkontrolovat, případně nahlásit
* pyžama v pondělí ráno nenosit do Kopretin, nechat v šatně

Kopretiny informují a prosí:
POCHVALA – velmi chválíme seskupení třídy, leč je převážně klučičí!!!
PŘÍCHOD do MŠ – do 8:00, PŘEZOUVAT SE, chůze po schodech jedině v přezůvkách
INFORMACE – veškeré informace budou na kobercové nástěnce u třídy, na webu
ODCHODY PO OBĚDĚ – nově lepíme značky na kobercovou nástěnku u třídy; děti, které chodí stále po obědě, si značku na nástěnce nesundávají
VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ - v 12:20 hodin
OBLEČENÍ NA POBYT VENKU – starší oblečení, vhodnost dle počasí, pláštěnky + gumovky (vycházky i za nepříznivého počasí)
ZAHRADA MŠ – po vyzvednutí dítěte se tam nezdržovat, opustit ji, nevyužívat herní prvky, v poledne dodržovat klid na chodbě i zahradě
ODPOLEDNÍ POBYT NA ZAHRADĚ - dle uvážení učitelek, pouze pokud je zvládnutelný počet dětí
DONÉST – kapesníky, toaletní papíry a částku do fondu, abychom jej mohly ukončit
PENÁL – vhodný, 12 trojhranných pastelek (silnější) ořezávátko
PRACOVNÍ SEŠITY – grafomotorika, každé dítě bude mít svůj, placeno bude z fondu
ÚCHOPY – správný úchop grafického náčiní – i doma
UZEL a KLIČKA – budeme trénovat (i doma)
JÍDELNA - používání příboru (i doma), ne jen vidlička; hlásit alergie
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ – až budou mít všichni kartáček, pastu bude mít každý svou v kelímku, nandává si každý sám
TOALETA – doma trénovat otírání po stolici
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – proběhne 22. 9., dozor p. uč. Kateřina Berková
PLAVÁNÍ – informace budou na nástěnce u třídy
KROUŽKY - Výtvarníček, Sboreček, Flétnička

V Polici nad Metují dne 11.9.2018

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Vážení rodiče,

z důvodu eliminace problémů s přihlašováním a odhlašováním na www.strava.cz jsme přistoupili k tomuto řešení:

1) Vedoucí ŠJ vždy k 25. dni v měsíci všechny děti na stravu přihlásí a vy si pouze odkliknete pryč stravu, kterou nechcete odebírat.

2) V době jakýchkoliv prázdnin Vás p. Jirmanová omluví sama dle seznamu od učitelek, protože pokud se přihlásíte na prázdniny a pak se zapomenete omluvit, je velký problém s financováním neomluvené a nedotované stravy.

 

Děkujeme za pochopení, případné dotazy rádi zodpovíme.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Omlouváme se rodičům

za způsobené komplikace při odhlašování stravy, z důvodu dvoudenní poruchy a výpadku internetu v MŠ.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Adaptační den

30. 08.
2018

pro nově nastupující děti proběhne ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 9 do 11 hodin na první budově školy.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Seznam rozdělení dětí do tříd pro školní rok 2018/19

Vážení rodiče, vyvěšujeme seznam rozdělení dětí do tříd od září 2018.

  Kopretiny Berušky Zvonečky Sluníčka   
  děti 5-7 leté děti 4-6 leté , děti se SVP  děti 2 - 4 leté děti 3 - 5 leté  
  Kateřina Berková DiS. Lenka Šimková  Jana Šedková DiS.  Vítková Iveta    
  Michaela Ficencová DiS Bc.Jana Hoffmanová Helena Šolcová - chůva  Ticháček Filip DiS.  
    Dana Baláková hod. do úvazku Baláková hod.do úvazku    
1 Balák Jáchym Bihari Martin Bártová Eliška Adamová Kristýna  
2 Dostál Jiří Bruckner Václav Entlerová Nikol Andrýs Jiří  
3 Entler Matyáš Fraňková Lucie Fulková Markéta Bureš Filip  
4 Hereta Maxim Hudečková Marie Hauk Teodor Bydžovská Kateřina  
5 Jirman Matěj Jetmar Jan Hruška Filip Gavelek Jakub  
6 Kocián Jáchym Klíč Miroslav Karpf Martin  Golová Sofie  
7 Liskovská Hana  Knittelová Marie Klimeš Marek Hauck Arthur  
8 Mach Tomáš Kotrncová Tereza Linhart Theodor Hauk Wiliam  
9 Malík Jan Koutská Lucie Majsniar Ondřej Hůlková Eliška  
10 Melicharová Alice  Kubíček František Nguyen Duc Anh Končický Maxim  
11 Nosek Matěj Mílová Viktorie Nosek Jan Kotrnec Jan  
12 Novotná Alina Moro Miroslav Riegerová Kristýna Ládová Eliška  
13 Pěčonková Adéla Pavlínková Klárka  Rudolfová Nikol Novotný Matěj  
14 Podlešák Martin Šilhavá Sofie Sivák Ladislav  Prokop Tobias  
15 Polášek Roman Škopová Klára Škopová Kateřina Rejchrt Martin  
16 Prokopová Nelly Tlach Leoš Štrauch René Rus Samuel  
17 Rieger Jakub Tlach Roman Vojtěchová Veronika Scholz Lukáš   
18 Rudolf Ladislav Thao My Nguyen   Šenková Sopfie  
19 Řehák Martin Turková Isabela   Šnáblová Barbora  
20 Řeháková Nela Vávra Tomáš   Šolc Patrik  
21 Šedek Johann Vítek Jindřich   Šturmová Ema  
22 Šefc Matyáš Vojtěch Tadeáš   Trojtlová Hana  
23 Ševců Petr     Vajsarová Zita  
24 Trojtl Jaroslav     Žiláková Eliška  
25 Trojtl Matěj        

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

CHKO - pozorování čápů dalekohledem, krátký EKO program ve stodole

25. 06.
2018

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2018

Mateřská škola Police nad Metují přijala děti evidované pod těmito registračními
čísly:

007 Přijímá se od 1.9.2018
006 Přijímá se od 1.9.2018
005 Přijímá se od 1.9.2018
016 Přijímá se od 1.9.2018
019 Přijímá se od 1.9.2018
018 Přijímá se od 1.9.2018
001 Přijímá se od 1.9.2018
010 Přijímá se od 1.9.2018
012 Přijímá se od 1.9.2018
003 Přijímá se od 1.9.2018
020 Přijímá se od 1.9.2018
011 Přijímá se od 1.9.2018
022 Přijímá se od 1.9.2018
008 Přijímá se od 1.9.2018
014 Přijímá se od 1.9.2018
013 Přijímá se od 1.9.2018

Vyvěšeno dne: 31.5.2018

Dana Baláková
ředitelka školy

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

UZAVŘENÍ PROVOZU

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena

od 16. 7.2018 do 17. 8. 2018

Provoz bude zahájen v pondělí 20. 8. 2018

Rodiče mohou využít nabídky MC Mamina a MPM
„ Příměstské tábory v Polici nad Metují “

 

Od 18. 6. 2018 začnou probíhat na školní zahradě v prostoru mezi budovami přípravné práce na investiční akci – kompletní rekonstrukce školní kuchyně, včetně elektroinstalací, rozvodů vody a elektřiny. Prosíme rodiče, aby v tuto dobu dbali z důvodu bezpečnosti o zvýšený dohled nad dětmi při příchodu do MŠ i odchodu z MŠ domů.

Tato akce by měla být dokončena do 20. 8. 2018.

Bohužel jsme museli přistoupit k určitým opatřením a omezením s tím souvisejícím:

  1. Provoz bude zajištěn na 2. budově.
  2. Paní kuchařky budou svačiny připravovat v přípravně ŠJ na 2. budově.
  3. Obědy budeme dovážet (pravděpodobně ze ŠJ v Polici nad Metují).

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Čarodějnice v MŠ

26. 04.
2018

čarodějniceVe čtvrtek 26.4. přiveďte děti do školky v čarodějnickém oděvu

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Upozornění pro rodiče!

24. 04.
2018

Z důvodu oznámení Distribuce ČEZ o přerušení celodenní dodávky elektřiny dne 24.4.2018

od 7,30 do 16,30 hodin bude provoz MŠ z provozně technických důvodů uzavřen.

 

Děkujeme za pochopení

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018 / 2019

plakátekMateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019.
Přijímání dětí do MŠ se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb. §34. Zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání ve školním roce 2018-19 pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Dále je žádost dostupná ke stažení na webových stránkách školy.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují DNE 2. 5. 2018 OD 9.00 DO 15.00 HODIN V KANCELÁŘI ŠKOLY, kde vám bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

  1. Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:
    Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném očkování (dle novely vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
  2. občanský průkaz zákonného zástupce - k ověření totožnosti a bydliště
  3. rodný list dítěte
  4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují, budou podle
§ 34 Školského zákona přijímány děti zpravidla ve věku 3-6 let dle níže uvedených kritérií.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:
- děti s povinným předškolním vzděláváním = děti, které dovrší šest let věku v období od 1. 9. 2018
do 31. 8.2019 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
- děti s přednostním právem přijetí = děti, které k 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku
- s trvalým pobytem v Polici nad Metují dle věku od nejstarších po nejmladší

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro rodiče a děti se uskuteční
v úterý dne 17. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin na 1. budově
Podrobné informace získáte u ředitelky Dany Balákové na telefonu 491 541 116
nebo 733 539 979 nebo emailu mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Provoz o velikonočních prázdninách

Provoz bude na 1. budově ve třídě Skluníček do 16:00 hod. a na 2. budově ve třídě Kopretin do 15:15 hod. Děti z 2. budovy budou převedeny v 15:15 na 1. budovu do Sluníček.

Sluníčka     čtvrtek 29.3.    
    6,30 -12,15- Berková     
    9,30 -16,00     Ticháček
        
Kopretiny        
    6,30 - 12,15 Važanová    
    9,30 -15,15 Hoffmannová    
    8.00- 12,30     Macounová

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - PELLYHO DOMY

22. 03.
2018

→ do 25. 03.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

FOCENÍ V MŠ 9.4.,10.4.,11.4.

09. 04.
2018

→ do 11. 04.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

KLAUN TUTU

09. 03.
2018

- vzdělávací pořad - dopravní výchova - 50 Kč - hrazeno z fondu

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka , Školka

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Provoz bude na 1.budově ve  Sluníčkách  a na 2. budově v Kopretinách

Pokud by  klesl počet dětí o 50% , bude provoz pouze ve Sluníčkách. Počet přihlášených dětí asi 43: Sluníčka 14 Kopretiny 15 Zvonečky  6 Berušky   8    

Služby učitelek

26.2. pondělí 1.budova Ticháček ,Šedková

2.budova Važanová,Hoffmannová asistenti: dle potřeby 

27.2. úterý 1.budova Ticháček ,Šedková

2.budova Važanová,Hoffmannová asistenti: dle potřeby

28.2.středa 1.budova Ticháček ,Šedková

2.budova Važanová,Hoffmannová asistenti:dle potřeby

1.3.čtvrtek 1.budova Berková, Vítková

2.budova Šimková,Obršálová asistenti: dle potřeby 

2.3.pátek 1.budova Berková, Vítková

2.budova Šimková,Obršálová asistenti: dle potřeby 

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

← Starší Novější →