O dalším vzdělávání pedagogů MŠ (z č.3/2015)

Dnes se chceme tak trochu pochválit za pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout v mnoha směrech. Samozřejmě víme, že samochvála nepatří mezi kladné charakterové vlastnosti, ale činíme tak především proto, abychom Vám, rodičům a přátelům předškolního vzdělávání, přiblížili některé novinky. Často se totiž stává, že rodiče a široká veřejnost získají z televize, z časopisů nebo jen z doslechu informace o všech možných novinkách, které jsou „zaručeně“ tím nejlepším pro vzdělávání dětí. Netuší ovšem, že tyto „zaručené“ novinky nejsou pro nás zase až tak nové, protože paní učitelky i pan učitel s nimi běžně při práci s dětmi pracují – můžeme tedy o sobě směle prohlásit, že jsme pokrokoví a hlavně, že se snažíme o to, aby naše formy a metody práce s dětmi nebyly zastaralé.

Prosím, posuďte sami – přinášíme Vám přehled určitých dovedností a specializací, kterých jsme dosáhli v rámci dalšího vzdělávání pedagogů – a pokud budete, samozřejmě, míti dotazy nebo budete chtít vysvětlit některé detaily, obraťte se na naše paní učitelky nebo pana učitele:

1) Paní učitelka Katka Berková se v březnu t.r. zúčastní projektu, týkajícího se matematických představ dětí předškolního věku. Rozvíjet matematickou gramotnost u dětí ještě dříve, než nastoupí do ZŠ, je velmi důležité – ušetří to v budoucnu dětem i dospělým spoustu starostí s klasickou matematikou.

2) Paní učitelka Katka Važanová se pravidelně 1x za rok účastní vzdělávacích akcí, které pořádá Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever. Soubor těchto vzdělávacích akcí se jmenuje Kapradíčko, a jedná se o konzultace a praktické dílny, zaměřené na ekologickou výchovu (to znamená vše, co se týká přírody a životního prostředí). Dále absolvuje v průběhu školního roku 2014-2015 10 denní kurz polytechnického vzdělávání dětí, zaměřený na osvojování pracovních činností u dětí předškolního věku s názvem „ PAT a MAT“.

3) Paní učitelka Lenka Šimková pracuje ve třídě čerstvých předškoláků a dětí s odkladem školní docházky – proto využije metodu fonetického uvědomování dle Elkonina „V krajině slov a hlásek“. Děti vzdělávané touto metodou získávají nejen znalosti o českém jazyku, ale také dovednosti, které využijí později ve škole, jsou pozornější, vnímavější, jsou více motivované pro učení, mají rozvinutý jazykový cit, lépe komunikují mezi sebou navzájem i s dospělými.

4) Pro práci s předškoláky se velmi osvědčuje i Metoda dobrého startu – paní učitelka Míša Ficencová se zúčastní v brzké době semináře na toto téma. Tato metoda je určena nejen pro předškoláky, ale velmi se osvědčuje právě u dětí s odkladem školní docházky. Slouží k usnadnění vstupu do ZŠ budoucím prvňáčkům. V této metodě na sebe navazují cvičení pohybová, pohybově-sluchová a pohybově-sluchově-zraková. Metoda je uspořádána podle stupňů obtížnosti. Podporuje přípravu na výuku čtení a psaní, rozvoj řeči, zrakové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, vnímání rytmu, apod.

5) Pan učitel Filip Ticháček s paní učitelkou Míšou Ficencovou absolvovali vzdělávací program známé lektorky (specialistky na hudební činnosti s dětmi předškolního věku) Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. „Hudební výlet do ZOO“. Vzdělávací programy této lektorky jsou vždy plné inspirace a nápadů i praktických ukázek, jak obohatit obyčejné „zpívání“.

6) Paní učitelka Jana Kleinerová načerpala nové a zajímavé informace na akreditovaném kursu, zaměřeném na podporu čtenářských dovedností v MŠ se zaměřením se na děti z čtenářsky nepodnětného prostředí. Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit motivaci nejen dětí, ale především rodičů, o literaturu a čtení jako takové. Upozorňuje i na důsledky, které nastanou, pokud rodiče s dítětem nečtou, neprohlížejí si knížky, nepodporují dětskou zvídavost o knihy a obrázky apod. V dubnu se paní učitelka Jana zúčastní zajímavého semináře, věnovanému dětem v MŠ před třetím rokem věku. Všichni víme, že v současné době, charakteristické nedostatkem jeslí a podobných zařízení pro děti mladší 3 let, je snaha rodičů a tendence školské politiky umístit velmi malé děti právě do MŠ. Bohužel, zatím neexistuje žádná dostupná legislativní úprava, jak by měla péče o tyto děti probíhat. Pár školek, které nenaplnily kapacitu, zkouší tyto děti zařadit do MŠ (vyhláška o MŠ zatím praví pouze jen to, že MŠ může tyto děti zařadit), ale vše jen na vlastní riziko. Dle statistik je v královéhradeckém kraji zařazeno do MŠ asi 900 dětí 2-3 letých a 21 dětí mladších 2 let. Takže je nasnadě otázka: Jak zvládne dvouleté dítě vzdělávací cíle předškolního vzdělávání, když ty jsou šité na míru 3 –6 letým dětem??? Zatím je jen jasné, že v případě zařazení těchto dětí je třeba snížit počet dětí ve třídě , učinit změny v oblasti požární ochrany, stravování, je nutné zakoupit hračky vhodné pro daný věk, upravit nábytek (židle, stolky, snížit skříňky, nakoupit nočníky, kojenecké lahve…) Není také jasné, kdo by měl o tyto děti pečovat, ale s určitostí víme, že učitelka MŠ tuto kvalifikaci nesplňuje. Takže uvidíme, co seminář přinese za nové informace.

7) Paní ředitelka Dana Baláková absolvovala dvoutýdenní program Školení metody Feuersteina (6 instrumentů). Získala tak teoretické základy metody instrumentálního obohacování s praktickým využitím 6 instrumentů: uspořádání bodů, porovnávání, analytické vnímání, orientace v prostoru, kategorizace a ilustrace. Všechny tyto dovednosti a schopnosti jsou velmi důležité pro dítě předškolního věku, protože jsou součástí posuzování nejen školní zralosti, ale i diagnostiky některých odchylek.

8) Kurs logopedické prevence absolvovaly paní učitelky Lenka Šimková a Iveta Vítková. Získaly tím kompetenci pro práci s dětmi, které trpí řečovými vadami a pro preventivní činnosti, které mohou řečovým vadám zabránit. Tato kvalifikace se osvědčuje nejen při jazykových a řečových činnostech s dětmi, ale umožňuje i rozpoznat řečovou vadu v jejím začátku a umožnit tak dítěti a jeho rodičům s jejím odbouráváním co nejdříve. Obě paní učitelky vychází při práci s řečovými odchylkami z doporučení Speciálně-pedagogického centra v Náchodě, pod jejichž supervizí uskutečňuje logopedickou intervenci paní učitelka Kateřina Rajsová, která v loňském roce složila státní Bc. zkoušku z logopedie a té se věnuje v naší MŠ nejen individuálně s dětmi, ale také formou konzultací pro rodiče každý týden.

9) Paní učitelka Iveta Vítková v září 2014 nastoupila na tříleté studium předškolní pedagogiky na střední školu Sion Highschool v Hradci Králové v rámci doplnění své kvalifikace.

10) Paní kuchařka Jana Jirmanová se pravidelně v srpnu účastní odborného semináře, týkajícího se legislativy v oblasti hygieny potravin, správné výrobní a hygienické praxe při přípravě pokrmů, bezpečnosti potravin, infekčních onemocnění z potravin apod.

11) Všichni zaměstnanci MŠ (paní učitelky, pan učitel i provozní zaměstnanci), ale také učitelky z okolních MŠ, absolvovali důležitý vzdělávací program, zaměřený na první pomoc malým dětem. Toto téma je velmi blízké nejen nám, kteří denně s dětmi pracujeme, ale i rodičům a všem, kteří by rádi věděli, jak se mají zachovat a jak postupovat, když se stane s malým dítětem něco nečekaného. Proto tento seminář pro velký úspěch chystáme i pro rodiče a širokou veřejnost.

Ptáte se „a co to všechno stálo?“ Některé semináře a vzdělávací programy musela MŠ v řádech několika stokorun zaplatit (400 - 500Kč za jednu akci, Kurs první pomoci 200 Kč na osobu)), některé vzdělávací programy byly zdarma, protože byly organizovány pod záštitou Evropské unie, MŠMT, Evropského sociálního fondu a Univerzity Hradec Králové. MŠ v nedávné době také investovala do moderního počítačového vybavení – každá třída má v současné době svůj notebook, neboť éra papírových a ručně psaných třídních knih a docházek je již minulostí – tyto dokumenty se vedou v elektronické podobě. Pro děti s řečovými handicapy a děti integrované využíváme nově nakoupené IPady s logopedickými programy a výukovými soubory. Využíváme je ovšem i pro práci se všemi dětmi – budujeme u nich tak určité technické povědomí o komunikačních technikách dneška, využíváme tyto tablety pro práci v zájmových kroužcích, výukové soubory pomohou dětem zafixovat poznatky, které v MŠ získaly (oblast ovoce, zelenina, barvy, zvířata, činnosti…). Děti budou v rámci těchto aktivit využívat i výše zmíněné notebooky, protože MŠ zakoupila počítačový program Méďa, sloužící k rozvoji dítěte po všech stránkách – řečové, smyslového vnímání, postřehu, paměti,fantazie…

Sami vidíte, že paní učitelky ani pan učitel ve svém volném čase nezahálí, ale stále si zdokonalují a vylepšují své pedagogické předpoklady a pedagogický talent, aby Vaše děti mohly být v těch nejlepších rukou. Pokud Vás některá s výše jmenovaných metod a novinek ve vzdělávání dětí v MŠ zajímá, a chcete se dovědět více (např. o tom, jak můžete na tyto metody navázat doma, co opakovat a rozvíjet), zeptejte se paní učitelek nebo pana učitele.

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →