Nástěnka

Podmínky otevření MŠ - testování dětí na COVID-19

Otevření škol od 12. 4. se řídí pokynem MZ – ze dne 6. 4. 2021
– viz. příloha Mimořádné opatření ve školách s 1. fází rozvolnění.

Další informace k testování dětí najdete na webu https://koronavirus.edu.cz/

Testování dětí:

Dítěti, které je žákem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu bylo provedeno zákonným zástupcem v MŠ a který mu poskytla škola. Výsledek testu musí být negativní.

V naší MŠ budou na testování dětí dohlížet poučení zaměstnanci MŠ 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek. Z tohoto důvodu je nutný v těchto dnech doprovod pouze zákonného zástupce. Test provede rodič dítěti sám. Na výsledky testu je třeba vyčkat asi 15 minut a teprve poté bude dítě přijato do MŠ. K testování se dostavte na 1. budovu a počítejte s časovým zdržením při čekání na výsledek testu. Děti v MŠ nemusí nosit roušky.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu, pouze za předpokladu, že rodič den dopředu nahlásí nástup dítěte mimo termín testování. Bez negativního testu by dítě nemohlo být přijato do MŠ.

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. Naše MŠ má celkem 36 předškoláků, čili budou vytvořeny 3 skupiny dětí. Rozdělení dětí do skupin  - viz. níže. O rozdělení rozhoduje ředitelka školy.

Nemusí se testovat děti, které doloží, že prodělaly COVID-19 (potvrzení od pediatra) a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní.

Pokud je výsledek preventivního testu pozitivní:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte, vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ze školy odvést.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Spolužáci pozitivního dítěte:

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemohou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítěte, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, mohou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 

MŠ už NEMAJÍ výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže.

 

Zpět

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →