Posuzování školní zralosti (z čísla 02/2011)

Rádi bychom se společně s Vámi vrátili k tématu, které je v současné době velmi aktuální pro děti (a hlavně pro jejich rodiče), které se chystají k zápisu do Základní školy.

Školní zralost se posuzuje podle 3 kritérií:

  1. tělesná - posuzuje dětský lékař, který také může doporučit rodičům odklad školní docházky, pokud se mu dítě nezdá fyzicky vyzrálé
  2. mentální - zahrnuje posuzování obsahové stránky řeči, výslovnost, rozlišování barev základních i doplňkových, geometrických tvarů, početní představou v rozpětí 1 – 10, pravolevé orientace, sluchového a zrakového vnímání. Podrobnosti k jednotlivých bodům najdete na výše zmíněném odkazu v našem loňském článku.
  3. sociálně-pracovní - znamená schopnost dítěte soustředit se na jednu činnost, být schopen se v rámci možností o sebe postarat (sebeobsluha).

Důležitým prvkem při posuzování mentální zralosti je úroveň grafomotoriky. Co to vlastně je?

Jedná se o cílené cvičení, které předchází správnému nácviku psaní. V první řadě znamená správné uchopení tužky (pastelky) správně postavenými prsty. Píše se tužkou – ruka je uvolněná v zápěstí, ne celou paží. Grafomotorika slouží k uvolnění ramene, loktu a zápěstí – dítě napodobuje pohyb podle dospělého např. houbičkou, prstem do krupice, pastelkou na různě velké formáty papíru apod. Grafomotorika bývá často nesprávně zaměňována s kresbou a malbou, ale v tomto případě vůbec nejde o výtvarný projev dítěte, ale o přípravu na psaní ve škole.

V šatnách každé třídy naší školky najdete vystavená grafomotorická cvičení, která na Vás možná působí nedodělaným dojmem nebo Vám připadá, že Vaše dítě čmárá, ale nesledujte barevnost nebo přetahování, spíš se zaměřte na tahy tužkou (pastelkou). Posláním těchto cvičení totiž je:

  1. správně držet tužku a správně s ní zacházet (netlačit na ni)
  2. správně sedět u stolku při kreslení a psaní
  3. zdokonalovat koordinaci oka a ruky

Pro dítě, které se naučí správně vládnout tužkou a pastelkou již ve školce, je psaní ve škole snadnější a není tak brzy unavené. Navíc zde platí dvoj násob, že zlozvyky se obtížně odstraňují.

Chyby, které mohou dětem při přechodu ze mateřské školy do základní pěkně zavařit:

  1. Podceňování fyzické nezralosti – dítě, které není fyzicky vyzrálé pro režim základní školy, prožívá ve škole více stresu z obavy, že na školu nestačí. Důsledkem může být častá nemocnost dítěte.
  2. Podceňování mentální zralosti dítěte pro vstup do školy – přemýšlet o slovní zásobě, úrovni vyjadřování, schopnosti samostatně zformulovat odpověď na otázku, výslovnosti (zvážit spolupráci s logopedem, pokud už s Vaším dítětem pracuje, není problém s nástupem do ZŠ.) Pokud má dítě vad řeči více, doporučuje se odklad školní docházky.
  3. Podceňování početní představivosti – nejde o odříkání čísel 1 – 10, ale o uvědomění si počtu předmětů – jablíček, autíček, panenek…
  4. Podceňování sociálně – pracovní zralosti: zvážit, zda je dítě schopné se soustředit 45 minut , zda je dítě schopno se o sebe postarat úměrně ke svému věku, zda je schopno komunikovat s dospělými, apod.

Je potřeba si uvědomit, že pro vstup do základní školy bychom měli dítě posuzovat celkově ve všech oblastech, což je někdy pro některé rodiče problém. Je hezké, pokud dítě umí v 5ti letech číst, počítat do 20, vyjmenovat rodná čísla všech členů rodiny, orientovat se ve vesmírných tělesech, ale pokud se takové dítko nedokáže samo vysmrkat, ustrojit, obout, najíst příborem, má silnou vadu řeči, je roztěkané a u ničeho nevydrží déle než 2 minuty, nemá základy sebeovládání a sebereflexe, nerozumí zadaným pokynům dospělého, pak je evidentní, že není něco v pořádku, a je hlavně na rodičích, aby si tuto situaci uvědomili a začali ji řešit. Pokud si totiž nepřipustí, že mají se svým dítětem problém a dítě nastoupí do základní školy ,,za každou cenu“, pak je otázkou času, kdy takto (ne)vybavené dítě přechod ze školky do ,,velké“školy neustojí a nezvládne.

Proto, prosíme, posuzujte své děti ze všech stránek, nebojte se v případě pochybností zeptat paní učitelky nebo dětské lékařky, podají Vám potřebné informace a předají Vám kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v případě některých dlouhodobějších problémů např. s výslovností a s vadami řeči. Nebojte se zeptat, protože zlozvyky se obtížně odstraňují a čím dřív, tím líp!!

Letos naše MŠ vzdělává 42 předškoláků a paní učitelky se je snažily připravit na školu, jak nejlépe dovedly, i když to již nepatří k jejich základním povinnostem. Ale MŠ není všemohoucí, je třeba s dětmi hravou formou pracovat i doma.

Hlavní odpovědnost a rozhodnutí o zralosti a vyspělosti svých ratolestí je pouze na rodičích.

Na začátek stránky

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →