Nástěnka

celá MŠ Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny, stravování a sebeobsluhy. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období
  1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky.
 2. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku.
 3. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují.

Den otevřených dveří:

Dne 14. 4. 2022 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit MŠ se svými dětmi, prohlédnout si prostředí MŠ a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy v rubrice Dokumenty školky a v rubrice Než půjdu do školky.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:

 1. Písemně - na adrese: Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 14. 5. 2022.
 2. Osobně - dne 11. 5. 2022 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo. Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém zápise na určitou hodinu.
 3. E-mailem – na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 2. 5. 2022 do 10. 5. 2022 na stránce:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Z pohodlí domova vyplníte
elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, kterou je třeba doručit do 14. 5. 2022 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registrační číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
 3. kopii rodného listu dítěte,
 4. rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
  a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte,
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školky a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.


Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 17. 6. 2022 do 21.6.2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 17.6 2022 року по 21.6. 2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 17 červnja 2022 roku po 21 červnja 2022 roku.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

← Starší Novější →