Nástěnka

třída Kopretiny Kopretiny

Zápis ze schůzky rodičů na 2. budově konané 9.9.2020

Počet přítomných rodičů: viz. prezenční listina

MŠ v září:

K 1. 9. 2020 máme zapsaných 86 dětí – předškoláků je 36, z toho 8 dětí s OŠD, 16 dětí 2-3 letých.
Vzděláváme zatím 3 děti se SVP, další 2 děti jsou v jednání během září. MŠ vzdělává také 3 děti cizinců.

Projekty

Obědy do škol“ – využívá 5 dětí

Šablony III“ – využito na personální podporu školního asistenta na 50% úvazku na 15 měsíců – jeho náplní je práce a komunikace s rodinami dětí se SVP. Vypracovává individuální vzdělávací plány, řeší administrativu a komunikaci s PPP, SPC, klinickými logopedy a psychology.

Legislativa a změny v ŠVP a školních a vnitřních řádech

 • Dvouleté děti nemají na přijetí do MŠ právní nárok
 • Distanční vzdělávání v době uzavření MŠ bude povinné pro děti v posledním roce před nástupem do školy – tato úprava je zakomponována do školního řádu
 • Manuál MŠMT k provozu škol od 1. 9. 2020 - je zveřejněn na našem webu a zároveň tam je úprava manuálu pro provoz naší MŠ. MŠ nebude přijímat děti s rýmou, kašlem, teplotou, opary, průjmem atd. Rodič s takto nemocným dítětem zůstává doma, zkontaktuje se telefonicky s dětským pediatrem a domluví další postup. Po domluvě s MUDr. Výravskou bude vystaveno rodičům potvrzení, že dítě může s rýmou do MŠ pouze v případě rýmy chronické a alergické.
 • ŠVP – zůstává stejný, drobné změny mají jednotlivé TVP

Investice, opravy

 • Interaktivní podlaha
 • V době uzavření MŠ byl vymalován suterén na 2. budově, sklady potravin, zeleniny, úklidová místnost a prádelna
 • V tělocvičně jsme vyměnily staré plechové garnyže za nové dřevěné

Nadstandardní aktivity

Letos bude pro nás obtížné umístit děti do těchto aktivit, jelikož počet dětí předškolních je poměrně vysoký a kapacita těchto aktivit je velmi omezená. Nadstandard těchto aktivit spočívá v tom, že je přijat malý počet dětí, aby se mohlo s dětmi individuálně pracovat a dělat věci nestandardní, které nelze dělat v počtu 20–ti a více dětí. Prosíme rodiče, aby vybírali další aktivity s rozumem, zbytečně děti nepřetěžovali. Některé děti chodí do kroužků v MŠ, do ZUŠ, do Skautu, na hasičák, na fotbal ……je toho na ně prostě moc a děti bývají přetížené

Kritéria pro přijetí dětí do nabízených nadstandardních aktivit - pro případy, kdy poptávka převyšuje nabídku.

 • Přednostně budou vybírány děti předškolní 5- 7 leté, pokud se kroužek nenaplní předškoláky, budou přijímány děti mladší. Výběr přihlášených dětí do zájmových kroužků je v kompetenci vedoucího daného kroužku.
 • Zájmové aktivity nenahrazují polední odpočinek, ale jsou určeny dětem, které mají o dané téma zájem, případně v něm vynikají, nejde o doučovací kroužky.
 • V případě přijetí dítěte do zájmového kroužku a následného zjištění, že dítě není schopno plnit určené činnosti, má vedoucí kroužku právo, po konzultaci se zákonným zástupcem, dítěti docházku ukončit.

Kritéria pro výběr dětí:

 1. výtvarného kroužek:
  - správný úchop nůžek a psacího náčiní
  - schopnost samostatné kresby jednoduchých tvarů
  - schopnost střihání po linii
  Do výtvarného kroužku se v každé třídě na 2. budově může přihlásit max. 6 dětí. V případě většího počtu zájemců vybere vedoucí kroužku vhodné děti dle uvedených kritérií.
 2. hudebně taneční kroužek
  Hudební kroužek bude probíhat dle počtu přihlášených dětí. Pokud počet zájemců dosáhne minimálně 15 dětí. Tento kroužek již třetím rokem nebyl naplněn, a tedy neprobíhal.
 3. Veselé pískání s flétničkou
  Tato aktivita probíhá formou individuální nebo skupinové práce. Maximální počet přijatých dětí je 12. Lze přihlásit děti od 4,5 let, pokud mají rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, zvládnou jednoduchou rytmizaci a mají jednoho rodiče, který s ním bude doma každý den 5 minut cvičit.
 4. Logopedická prevence
  Logopedickou prevenci provádějí logopedické asistentky u dětí s nekomplikovanou vadou řeči pod supervizí SPC v Náchodě. Logopedická asistentka individuálně posoudí, zda je dítě schopno plnit dané úkoly, zda je dostatečně soustředěné a pozorné. Tuto prevenci nabízíme rodičům dětí, kteří jsou schopni každodenně s dítětem doma 5 minut pracovat a dodržují dohodnuté termíny schůzek. V případě nespolupráce má logopedická asistentka právo činnost ukončit. Tato aktivita je zpoplatněna sazbou 30 Kč za 1 sezení. Tyto peníze jsou použity na tisk materiálů pro rodiče a nákup logopedických pomůcek.
 5. Kroužek všestranné sportovní průpravy
  Kroužek je určen předškolákům a jeho cílem je:
  - všestranný rozvoj hrubé motoriky
  - dovednosti s míčem - házení a chytání míče, házení vrchem na přesnost
  - skákání přes švihadlo, skoky do dálky
  - pohybové hry
  - hry na celkovou koordinaci těla
  Maximální počet dětí ve skupině je 10 (pokud bude více dětí, vytvoříme dvě pohybově sourodé skupiny)
  Zkušební lhůta je 1 měsíc , hodnotí se, jak se dítě bude schopno přizpůsobit daným úkolům.
  Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 10 do 11:15 hodin. Pokud budou vytvořené dvě skupiny, bude mít každá skupina kroužek 1 za 14 dní. Kroužek se bude konat podle počasí na venkovním hřišti, na sídlišti, na víceúčelovém hřišti, v tělocvičně.

Omlouvání předškoláků:

Naše MŠ

Předškolní děti v povinné docházce jsou rodiče povinni omluvit své dítě z důvodu nepřítomnosti v MŠ buď písemně na omluvný list, který je k dispozici v šatně anebo přes internetový portál Naše MŠ blízká . Celá aplikace prošla výraznou změnou, aby byla uživatelsky mnohem praktičtější a přehlednější (letáky jsou k dispozici u třídních učitelek aneb na webu v sekci dokumenty). Zákonní zástupci již nemusejí provádět registraci a vyhledávat si mateřskou školu. Jak to tedy funguje?

 • z aplikace Správa MŠ sekce Matrika se nám načtou děti do aplikace Naše MŠ
 • zákonným zástupcům založíme účty,Vaše přihlašovací jméno jste dostali v papírové podobě
 • heslo k účtu Vám poté bude zasláno SMS zprávou – až se rodiče všichni přihlásí
 • zákonný zástupce se bude moci ihned přihlásit do svého účtu, pro který již bude mít takzvaně napárováno své dítě, takže ihned může začít využívat všech funkcí. V aplikaci Zákonní zástupci mohou aplikaci využívat ve webovém prostředí www.nasems.cz a nebo si ji rovnou stáhnout do svých telefonů (App Store, Google Play).

strava.cz

Co se týká omlouvání stravy, omlouváme se za zmatky, které nastaly po 1. září. Změny v systému , jako je přijetí nových dětí a přeřazení stávajících dětí do tříd bylo možné až 31.8. odpoledne, protože technik ze softwarové firmy přijel takto na poslední chvíli.

Nové děti si rodiče měli přihlásit sami, ale jelikož tak někteří učinili, jiní neučinili, musela vedoucí ŠJ musela 1.9. všechny děti nejprve odhlásit a pak regulérně přihlásit. Tím anulovala vše, co bylo nastaveno před 31.8. Pokud byste ještě objevili nějaký problém, nebojte se přijít a řešit společně s námi. MŠ objednala nový program, který okamžitě Vaši platbu zaplacenou v bance převede do systému ( řádově bude fungovat asi za měsíc).

Personální změny – paní učitelka E. Kapuciánová ve třídě Berušek nastoupila místo p. Hoffmannové, která odešla na MD. Paní Fulková byla částečně převedena na pozici chůvy do Zvonečků a místo ní na částečný úvazek nastoupila p. M. Šolcová. Pokud bude během září přidělen asistent pedagoga pro další dvě děti v Beruškách, přijmeme paní B. Trojtlovou, která už na této pozici pracovala před MD.

Plavání – kurz začne od 18. 2. – do 29. 4. 2021, cena za kurz by měla být 1100 Kč za plaveckou školu, záloha 1000 Kč za dopravu. Plavání se bude platit na účet školy asi 14 dní před zahájením kurzu na účet školy, VS dostanete od nás ihned po Vánocích. Dopravné budeme vybírat v hotovosti.

Plánované akce na 1. pololetí

 • 22.9. – setkání u javoru
 • 1.10. –schůzka rodičů -1. budova
 • 5.10. – Krakonošova houbovka – divadlo Úsměv
 • 7.10.– pečení jablečných koláčů
 • 10.10. – Vítání občánků – dozor p. Ticháček
 • 21.10. – Malá technická univerzita - Kopretiny
 • 11.11.2020 – divadlo Matýsek - „ O pyšné žirafě“ – přesunuto z března
 • 23. - 24.11. – vánoční výstava v MŠ ve spolupráci s ostatními školkami
 • 4.12. - Čert s Mikulášem v MŠ
 • besídky:
  • 15.12. - Sluníčka, Berušky,
  • 17.12. – Zvonečky, Kopretiny
 • nadílka:
  • 16.12. – Sluníčka, Berušky
  • 18.12. - Kopretiny, Zvonečky
 • 9.2.2021 – Bába chřipka – divadlo Úsměv
 • od 18.2. – Plavání
 • 16.2. - karneval – volné téma
 • Polsko - zrušeno

Rada rodičů – Kopretiny zastupuje Mgr. Bydžovská, p. Prokopová, Ing. Vajsarová.
Ve třídě Berušek p. Hrušková, p. Burešová a Mgr. Škop.

Organizační připomínky učitelek :

 • na zahradu dávejte starší oblečení i boty
 • můžete doma trénovat uzel, případně kličku
 • hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli mokrému koberci v zimě!!!
 • čistit zuby- z důvodu epidemiologických opatření zatím čistit zuby nebudeme
 • trénovat doma utírání po stolici
 • stolování- dávat doma celý příbor ( ne pouze vidličku). Děti si nyní z důvodu hygienických opatření nemohou samy trénovat sebeobsluhu např. vybrat si samy příbor, jít si pro jídlo, samostatně si namazat pomazánku apod.
 • úchopy- nůžky, pastelky - UKÁZKA - trénovat
 • předškolákům a dětem s OŠD byl zakoupen pracovní sešit, částku strhneme z fondu rodičů
 • do šuplíku penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
 • sledujte informace na webu, na nástěnce
 • hlásit změny adresy, telefonní čísla
 • příchod do MŠ – do 8:00, přezouvat se, chůze po schodech jedině v přezůvkách
 • vyzvedávání po obědě - v 12:20 hodin
 • zahrada MŠ – po vyzvednutí dítěte se tam nezdržovat, opustit ji, nevyužívat herní prvky, v poledne dodržovat klid na chodbě i zahradě

V Polici nad Metují, dne 9. 9. 202

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Schůzka rodičů dětí z Kopretin a Berušek

09. 09.
2020

Schůzka všech rodičů dětí z Berušek a Kopretin se uskuteční 9. 9. v 16:30 ve třídě Berušek. Prosíme bez přítomnosti dětí. Děkují učitelky z Kopretin a Berušek

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Rozloučení s předškoláky

23. 06.
2020

Rozloučení s předškoláky proběhne dne 23. 6. v 15:00 na zahradě MŠ. Děti, které jsou doma, přiveďte do zadní části zahrady ve 14:50 ve slavnostním oblečení. Dětem, které chodí do školky, dejte slavnostní oblečení do šatny, učitelky je po svačině obléknou a přivedou na zahradu. Po skončení slavnostní části bude připravenou malé občerstvení a děti si mohou hrát v zadní části zahrady. Akce je pouze pro děti, které odchází po letních prázdninách do školy a jejich rodiče a sourozence. Vzhledem k tomu, že jde o venkovní akci, není potřeba mít roušky.

 

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Výlet na sádky a hřiště

17. 06.
2020

Ve středu dne 17. 6. přiveďte děti do školky do 7:30. Dětem dejte batůžek a do něho:

 • pití
 • malou svačinku
 • pláštěnku

Po svačině ve školce jdeme pěšky na sádky do Žďára nad Metují a na veřejné hřiště, návrat je okolo 12:00 na oběd.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

Zhodnocení květnové procházky Okolo Police

V květnu se ke srýši na Zděřině vydalo 46 návštěvníků z Berušek a 43 návštěvníků z Kopretin. Také zde byli 3 psi. V červnu vás čekají poslední dva úkryty, po předložení vyplněné mapy obdrží děti malovaný pohled se skalními útvary z Ostaše. Pěkné putování

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Rozloučení s předškoláky

23. 06.
2020

Stužkování a rozloučení s předškoláky se bude konat 23. 6. v 15 hodin. Místo konání bude podle počasí, buď zahrada školky nebo sál v Pellyho domech, (v případě konání akce na sále budou muset mít všichni účastníci roušku). Pokud se sejdeme na zahradě, bude pro vás nachystané malé občerstvení a děti si zde po programu budou moci ještě naposledy pohrát. Konečnou informaci najdete na našich stránkách v pondělí 22. 6. Akce je pouze pro děti, které odchází po prázdninách do školy. Z hygienických důvodů je rozloučení pouze pro jejich rodiče a sourozence.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Putování okolo Police - červen

Na tento měsíc pro vás máme připravené dvě skrýše, které jdou spojit do jednoho výletu. A to proto, aby si děti mohly zaplnit celou mapu, když jsme nemohli putovat v březnu. První krabička je ukrytá u bílé kapličky v Suchém Dole. Vydáte se od Krčmy stále nahoru k vodojemu, pokračujete do Ochoze a po zelené turistické značce dojdete ke spodní kapličce. Kapličku obejdete zleva do zadní části a v opěrné zdi v otvoru asi ve výšce 1,5 m, ji najdete. Dále můžete pokračovat po zelené do Suchého dolu na křižovatku u školy, odkud se vydáte k rybníku do Hlavňova. Tam je naše poslední krabička. Za rybníkem směrem ke Kovářově rokli je památník Vostrého - Žitavce. Když stojíte před ním, tak po levé ruce máte vzrostlý strom, kde je krabička ukrytá v rozsoše, dospělý člověk tam bez problémů dosáhne. Oba cíle jdou pohodlně spojit do cyklovýletu, na hrázi u rybníka bývá při pěkném počasí občerstvení v hospůdce. V současné době, (začátek června), jsou v rybníku pulci.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Barevný týden

Od 1. června budeme mít ve školce „Barevný týden“.

Prosíme, oblékněte děti do příslušných barev:

PONDĚLÍ- OBLÍBENÁ BARVA  

ÚTERÝ- ZELENÁ

STŘEDA- ŽLUTÁ

ČTVRTEK- ČERVENÁ

PÁTEK- MODRÁ

                  

     Děkujeme

Berušky a Kopretiny

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Putování okolo Police - květen

Na květen jsme pro vás připravili další výlet při kterém získáte samolepku do levé spodní části mapy. Samolepka je schovaná na Zděřině. Od houpaček, které tam ještě ale nejsou, se vydáte po modré turistické značce směrem k Petrovicím. Asi po sto metrech dojdete ke kamennému křížku. Postavíte se čelem k nápisu Lambert Mrnka a po pravé straně za křížkem, za velkým pařezem, najdete v listí zahrabanou krabičku. Pěkný výlet přejí Kopretiny a Berušky

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Putování okolo Police - březen

Do krabičky na Bezděkově se nám zapsalo 32 návštěvníků z Kopretina a 47 z Berušek. Psi zde byli celkem 3. 

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že v květnu budeme moci s výlety pokračovat.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Putování okolo Police - duben

Vzhledem k momentální situaci, která nepřeje shlukování  více lidí, vám musíme oznámit, že dubnová samolepka a výlet se prozatím odkládá. Děti o samolepky nepřijdou, vše vyřešíme podle dalšího vývoje situace. Děkujeme za pochopení

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Plavání o jarních prázdninách

11. 03.
2020

Plavecký kurz se o jarních prázdninách 11. 3. nekoná z důvodu sanitárního týdne.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Jak to dopadlo u Čertova auta

Na únorovém putování Okolo Police bylo 59 lidí z Berušek a úplně stejný počet z Kopretin. Psů se zúčastnilo celkově 9. Zapsaná byla také jedna polská návštěva. Tentokrát skrýš navštívilo nejvíce lidí poslední den a to 29. 2. Děkujem za účast.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Putování okolo Police - březen

Další samolepku do mapky naleznete na Bezděkově u kostela. Krabička je schovaná u dřevěného kříže vedle vchodu do kostela. Určitě sami přijdete na to, kam na mapu samolepku umístit:-)

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Program Hasík

27. 02.
2020

Odložený program Hasík se bude konat ve čtvrtek 27. 2.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Program Hasík

Hasičský program se v pondělí 10. 2. nekonal z důvodu zvýšené pohotovosti hasičů. Program se uskuteční v náhradním termínu.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Jak se chodilo okolo Police v lednu

Návštěvnost v lednové skrýši na Hvězdě byla velká. Dětí, rodičů, babiček, dědečků a spousty kamarádů z Berušek a to 79 lidí a 4 pejsci. Kopretin došlo pro samolepku 66 a 3 pejsci. Děkujeme za návštěvu.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Den hraček

10. 02.
2020

V pondělí 10. 2. si děti mohou do školky přinést oblíbenou stolní hru, u které znají pravidla a není příliš časově náročná. Děti si hru nechají ve školce celý týden, aby ji mohly hrát s ostatními.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

Kollárovo divadlo

21. 02.
2020

V pátek 21. 2. se děti zúčastní hudebně tanečního představení Plaváček v Kollárově divadle. Představení si přichystala ZUŠ. Dětem bude z fondu strženo 30,- kč.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny , Berušky

Hasiči ve školce

10. 02.
2020

V pondělí 10. 2. se ve školce uskuteční program Hasík o práci hasičů i s prohlídkou hasičského auta a techniky.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny , Berušky

← Starší Novější →