Nástěnka

třída Berušky třída Kopretiny Zápis ze schůzky rodičů konané dne 13.9.2011 - 2.budova

Všeobecné informace o škole
Do MŠ nastupuje od září 35 dětí ve věku 3-4 let a 1 dítě předškolní.
Opravy o prázdninách – vstupní vchody u obou budov – byla instalována nová bezpečnostní skla. Ve třídě Berušek bylo položeno nové PVC.V postranní části byl vybudován přístřešek na kola, kočárky a sáně a opravena opěrná zeď. V nejbližších dnech bude dodán i stojan na kola.

Na prázdninový provoz bylo závazně přihlášeno 36 dětí, skutečná docházka byla 24 dětí a méně.Tento provoz je pro nás značně komplikovaný a hlavně ekonomicky neefektivní. Byly připraveny 2 třídy, 4 učitelky ,které ráno přicházely do práce a zase pro nadbytečnost odcházely domů. Provozní problém je se stěhováním lehátek a lůžkovin. Problém ve stravování – množství objednávek pečiva a masa. Nechceme zatím přistoupit k sankcím za tuto vzniklou situaci, protože chápeme, že máte také někdy své oprávněné důvody situaci dopředu neodhadnout, ale... V šatně je vyvěšen termín všech prázdnin na nový školní rok, budeme provoz samozřejmě zajišťovat, ale omezovat a zjišťovat závazné přihlášky. Jediný provoz, který nezajišťujeme, je v době vánočních prázdnin.

Personální informace – úraz p .uč. Obršálové způsobil reorganizaci v personálním obsazení – na pomoc byla odvolána z uklízení M. Macounová, která pracuje jako nekvalifikovaná učitelka a doplňuje úvazek ředitelky. Protože nevíme, jak dlouho bude neschopnost p.Obršálové trvat, nechtěli jsme přijímat někoho nového a neznalého. Martina zná děti, organizaci MŠ a děti jsou na ní zvyklé, proto se nám to jeví jako nejlepší řešení. Další úvazek jako asistent pedagoga, který máme odsouhlasen z KÚ na integraci dětí v této třídě, bude řešen až v říjnu, jelikož doposud fyzicky nemáme přiděleny finanční prostředky. Místo asistentky by měla pravděpodobně vykonávat H. Geislerová, která by se měla vracet po MD, ale až v prosinci. Rodiče dětí, které mají písemně potvrzenou integraci od specialistů z SPC,PPP aj., budou seznámeni s individuálním vzdělávacím plánem, který bude sestaven ve spolupráci s těmito odborníky .

Jako nová uklízečka byla přijata p. Jana Vacková

Focení dětí v MŠ

Focení dětí s ostravskou firmou probíhá na základě smlouvy a školka má z celkové ceny finanční 10% zisk. Tuto firmu jsme vybrali proto, že si můžete objednat i jednotlivé fotografie a nemusíte objednávat celé sady. K focení dodávám- je to pro rodiče nadstandartní nabídka a je dobrovolná, kdo o ní nemá zájem, tak ji nepřijme.

Vzdělávací program – třídní i školní vzdělávací program bude upraven jen minimálně – jeho kompletní úpravu najdete na stránkách www.mspolice.cz v průběhu měsíce října. Letos upouštíme od realizace nadstandardní aktivity – plavání z organizačních a finančních důvodů.Kroužky budou pokračovat za stejných podmínek jako v loni od měsíce října, zájemci se mohou hlásit u třídních učitelek. Počet dětí v kroužcích angličtiny a výtvarky je omezen. Na angličtinu nebudou přijímány děti s vadou řeči.

Upozorňuji rodiče, že třídy Kopretin a Berušek mají určité shodné prvky programu, ale nejsou striktně spolu spojeny, proto sledujte nástěnky a web školy, kde najdete podrobné informace. Organizace třídy Kopretin je navíc komplikovaná tím, že jako jediná třída je heterogenní – jsou zde děti 4 – 6 leté, jsou zde předškoláci a také děti integrované.

Třída Berušek:

  • Žádáme rodiče, aby dětem zakoupily kapsičkový penál na pastelky a pastelky 12 barev – budou je mít u sebe v zásuvce – kvalitní nejlépe 3 hranné pastelky je možno objednat hromadně - domluvte se osobně s učitelkou
  • V říjnu přijede na návštěvu školka z polské Swidnice – poprosíme indiv. rodiče s přípravou občerstvení. Některé děti budou moci jet v květnu nebo v červnu zase na oplátku do Polska (ne všichni, počet je omezen). Na tento výjezd ale děti potřebují cestovní pas. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě s námi vycestovalo, zařiďte si vystavení pasu v předstihu.

Třída Kopretiny:

  • Z fondu rodičů bude strženo 30,- Kč na pracovní listy a jejich kopie
  • Čištění zubů budeme zkoušet až v měsíci říjnu po zvládnutí všech nových režimových prvků

Obě třídy prosí, aby:

  •  děti měly vhodné oblečení a obuv na pobyt venku v přírodě!!!
  •  přivádějte ráno své děti do 8. hod.ranní, příchodem v 8,30 narušujete program MŠ a dítě nemá možnost zúčastnit se ranní hry a vstupuje tak přímo do řízené činnosti

Stravování, poplatky

Připomínám rodičům předškoláků, aby si snížily platby na školku o 250,- Kč – neplatí již školné.

Rodiče dětí s OŠD platí zvýšenou sazbu stravování - 29, -Kč na den.

Připomínám,že v pondělí si můžete mimořádně odhlásit ráno nejpozději do 7.00 hodin, ale už si nemůžete přijít pro oběd.

Na schůzce byl vznesen dotaz k systému vyúčtování pro rodiče s žádostí o jeho změnu. Ředitelka znovu možnosti prověří a ve spolupráci s vedoucí školní jídelny připraví návrhy změn, které budou reálné vzhledem k možnostem MŠ. Tento návrh bude předložen na schůzce Rady rodičů v 2.polovině října.

Do Rady rodičů byli zvoleni zástupci:

Za Kopretiny: p A. Prouzová ,p. M. Trnovská, p.P. Mitterwaldová

Za Berušky: p.John, p.N.Dvořáková, p.S.Vítová

V Polici nad Metují

Dne 13.9.2011 zapsala: D.Baláková

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

← Starší Novější →