Nástěnka

třída Berušky třída Kopretiny Zápis ze schůzky rodičů na 2. budově konané 9.9.2020

Počet přítomných rodičů: viz. prezenční listina

MŠ v září:

K 1. 9. 2020 máme zapsaných 86 dětí – předškoláků je 36, z toho 8 dětí s OŠD, 16 dětí 2-3 letých.
Vzděláváme zatím 3 děti se SVP, další 2 děti jsou v jednání během září. MŠ vzdělává také 3 děti cizinců.

Projekty

Obědy do škol“ – využívá 5 dětí

Šablony III“ – využito na personální podporu školního asistenta na 50% úvazku na 15 měsíců – jeho náplní je práce a komunikace s rodinami dětí se SVP. Vypracovává individuální vzdělávací plány, řeší administrativu a komunikaci s PPP, SPC, klinickými logopedy a psychology.

Legislativa a změny v ŠVP a školních a vnitřních řádech

 • Dvouleté děti nemají na přijetí do MŠ právní nárok
 • Distanční vzdělávání v době uzavření MŠ bude povinné pro děti v posledním roce před nástupem do školy – tato úprava je zakomponována do školního řádu
 • Manuál MŠMT k provozu škol od 1. 9. 2020 - je zveřejněn na našem webu a zároveň tam je úprava manuálu pro provoz naší MŠ. MŠ nebude přijímat děti s rýmou, kašlem, teplotou, opary, průjmem atd. Rodič s takto nemocným dítětem zůstává doma, zkontaktuje se telefonicky s dětským pediatrem a domluví další postup. Po domluvě s MUDr. Výravskou bude vystaveno rodičům potvrzení, že dítě může s rýmou do MŠ pouze v případě rýmy chronické a alergické.
 • ŠVP – zůstává stejný, drobné změny mají jednotlivé TVP

Investice, opravy

 • Interaktivní podlaha
 • V době uzavření MŠ byl vymalován suterén na 2. budově, sklady potravin, zeleniny, úklidová místnost a prádelna
 • V tělocvičně jsme vyměnily staré plechové garnyže za nové dřevěné

Nadstandardní aktivity

Letos bude pro nás obtížné umístit děti do těchto aktivit, jelikož počet dětí předškolních je poměrně vysoký a kapacita těchto aktivit je velmi omezená. Nadstandard těchto aktivit spočívá v tom, že je přijat malý počet dětí, aby se mohlo s dětmi individuálně pracovat a dělat věci nestandardní, které nelze dělat v počtu 20–ti a více dětí. Prosíme rodiče, aby vybírali další aktivity s rozumem, zbytečně děti nepřetěžovali. Některé děti chodí do kroužků v MŠ, do ZUŠ, do Skautu, na hasičák, na fotbal ……je toho na ně prostě moc a děti bývají přetížené

Kritéria pro přijetí dětí do nabízených nadstandardních aktivit - pro případy, kdy poptávka převyšuje nabídku.

 • Přednostně budou vybírány děti předškolní 5- 7 leté, pokud se kroužek nenaplní předškoláky, budou přijímány děti mladší. Výběr přihlášených dětí do zájmových kroužků je v kompetenci vedoucího daného kroužku.
 • Zájmové aktivity nenahrazují polední odpočinek, ale jsou určeny dětem, které mají o dané téma zájem, případně v něm vynikají, nejde o doučovací kroužky.
 • V případě přijetí dítěte do zájmového kroužku a následného zjištění, že dítě není schopno plnit určené činnosti, má vedoucí kroužku právo, po konzultaci se zákonným zástupcem, dítěti docházku ukončit.

Kritéria pro výběr dětí:

 1. výtvarného kroužek:
  - správný úchop nůžek a psacího náčiní
  - schopnost samostatné kresby jednoduchých tvarů
  - schopnost střihání po linii
  Do výtvarného kroužku se v každé třídě na 2. budově může přihlásit max. 6 dětí. V případě většího počtu zájemců vybere vedoucí kroužku vhodné děti dle uvedených kritérií.
 2. hudebně taneční kroužek
  Hudební kroužek bude probíhat dle počtu přihlášených dětí. Pokud počet zájemců dosáhne minimálně 15 dětí. Tento kroužek již třetím rokem nebyl naplněn, a tedy neprobíhal.
 3. Veselé pískání s flétničkou
  Tato aktivita probíhá formou individuální nebo skupinové práce. Maximální počet přijatých dětí je 12. Lze přihlásit děti od 4,5 let, pokud mají rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, zvládnou jednoduchou rytmizaci a mají jednoho rodiče, který s ním bude doma každý den 5 minut cvičit.
 4. Logopedická prevence
  Logopedickou prevenci provádějí logopedické asistentky u dětí s nekomplikovanou vadou řeči pod supervizí SPC v Náchodě. Logopedická asistentka individuálně posoudí, zda je dítě schopno plnit dané úkoly, zda je dostatečně soustředěné a pozorné. Tuto prevenci nabízíme rodičům dětí, kteří jsou schopni každodenně s dítětem doma 5 minut pracovat a dodržují dohodnuté termíny schůzek. V případě nespolupráce má logopedická asistentka právo činnost ukončit. Tato aktivita je zpoplatněna sazbou 30 Kč za 1 sezení. Tyto peníze jsou použity na tisk materiálů pro rodiče a nákup logopedických pomůcek.
 5. Kroužek všestranné sportovní průpravy
  Kroužek je určen předškolákům a jeho cílem je:
  - všestranný rozvoj hrubé motoriky
  - dovednosti s míčem - házení a chytání míče, házení vrchem na přesnost
  - skákání přes švihadlo, skoky do dálky
  - pohybové hry
  - hry na celkovou koordinaci těla
  Maximální počet dětí ve skupině je 10 (pokud bude více dětí, vytvoříme dvě pohybově sourodé skupiny)
  Zkušební lhůta je 1 měsíc , hodnotí se, jak se dítě bude schopno přizpůsobit daným úkolům.
  Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 10 do 11:15 hodin. Pokud budou vytvořené dvě skupiny, bude mít každá skupina kroužek 1 za 14 dní. Kroužek se bude konat podle počasí na venkovním hřišti, na sídlišti, na víceúčelovém hřišti, v tělocvičně.

Omlouvání předškoláků:

Naše MŠ

Předškolní děti v povinné docházce jsou rodiče povinni omluvit své dítě z důvodu nepřítomnosti v MŠ buď písemně na omluvný list, který je k dispozici v šatně anebo přes internetový portál Naše MŠ blízká . Celá aplikace prošla výraznou změnou, aby byla uživatelsky mnohem praktičtější a přehlednější (letáky jsou k dispozici u třídních učitelek aneb na webu v sekci dokumenty). Zákonní zástupci již nemusejí provádět registraci a vyhledávat si mateřskou školu. Jak to tedy funguje?

 • z aplikace Správa MŠ sekce Matrika se nám načtou děti do aplikace Naše MŠ
 • zákonným zástupcům založíme účty,Vaše přihlašovací jméno jste dostali v papírové podobě
 • heslo k účtu Vám poté bude zasláno SMS zprávou – až se rodiče všichni přihlásí
 • zákonný zástupce se bude moci ihned přihlásit do svého účtu, pro který již bude mít takzvaně napárováno své dítě, takže ihned může začít využívat všech funkcí. V aplikaci Zákonní zástupci mohou aplikaci využívat ve webovém prostředí www.nasems.cz a nebo si ji rovnou stáhnout do svých telefonů (App Store, Google Play).

strava.cz

Co se týká omlouvání stravy, omlouváme se za zmatky, které nastaly po 1. září. Změny v systému , jako je přijetí nových dětí a přeřazení stávajících dětí do tříd bylo možné až 31.8. odpoledne, protože technik ze softwarové firmy přijel takto na poslední chvíli.

Nové děti si rodiče měli přihlásit sami, ale jelikož tak někteří učinili, jiní neučinili, musela vedoucí ŠJ musela 1.9. všechny děti nejprve odhlásit a pak regulérně přihlásit. Tím anulovala vše, co bylo nastaveno před 31.8. Pokud byste ještě objevili nějaký problém, nebojte se přijít a řešit společně s námi. MŠ objednala nový program, který okamžitě Vaši platbu zaplacenou v bance převede do systému ( řádově bude fungovat asi za měsíc).

Personální změny – paní učitelka E. Kapuciánová ve třídě Berušek nastoupila místo p. Hoffmannové, která odešla na MD. Paní Fulková byla částečně převedena na pozici chůvy do Zvonečků a místo ní na částečný úvazek nastoupila p. M. Šolcová. Pokud bude během září přidělen asistent pedagoga pro další dvě děti v Beruškách, přijmeme paní B. Trojtlovou, která už na této pozici pracovala před MD.

Plavání – kurz začne od 18. 2. – do 29. 4. 2021, cena za kurz by měla být 1100 Kč za plaveckou školu, záloha 1000 Kč za dopravu. Plavání se bude platit na účet školy asi 14 dní před zahájením kurzu na účet školy, VS dostanete od nás ihned po Vánocích. Dopravné budeme vybírat v hotovosti.

Plánované akce na 1. pololetí

 • 22.9. – setkání u javoru
 • 1.10. –schůzka rodičů -1. budova
 • 5.10. – Krakonošova houbovka – divadlo Úsměv
 • 7.10.– pečení jablečných koláčů
 • 10.10. – Vítání občánků – dozor p. Ticháček
 • 21.10. – Malá technická univerzita - Kopretiny
 • 11.11.2020 – divadlo Matýsek - „ O pyšné žirafě“ – přesunuto z března
 • 23. - 24.11. – vánoční výstava v MŠ ve spolupráci s ostatními školkami
 • 4.12. - Čert s Mikulášem v MŠ
 • besídky:
  • 15.12. - Sluníčka, Berušky,
  • 17.12. – Zvonečky, Kopretiny
 • nadílka:
  • 16.12. – Sluníčka, Berušky
  • 18.12. - Kopretiny, Zvonečky
 • 9.2.2021 – Bába chřipka – divadlo Úsměv
 • od 18.2. – Plavání
 • 16.2. - karneval – volné téma
 • Polsko - zrušeno

Rada rodičů – Kopretiny zastupuje Mgr. Bydžovská, p. Prokopová, Ing. Vajsarová.
Ve třídě Berušek p. Hrušková, p. Burešová a Mgr. Škop.

Organizační připomínky učitelek :

 • na zahradu dávejte starší oblečení i boty
 • můžete doma trénovat uzel, případně kličku
 • hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli mokrému koberci v zimě!!!
 • čistit zuby- z důvodu epidemiologických opatření zatím čistit zuby nebudeme
 • trénovat doma utírání po stolici
 • stolování- dávat doma celý příbor ( ne pouze vidličku). Děti si nyní z důvodu hygienických opatření nemohou samy trénovat sebeobsluhu např. vybrat si samy příbor, jít si pro jídlo, samostatně si namazat pomazánku apod.
 • úchopy- nůžky, pastelky - UKÁZKA - trénovat
 • předškolákům a dětem s OŠD byl zakoupen pracovní sešit, částku strhneme z fondu rodičů
 • do šuplíku penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
 • sledujte informace na webu, na nástěnce
 • hlásit změny adresy, telefonní čísla
 • příchod do MŠ – do 8:00, přezouvat se, chůze po schodech jedině v přezůvkách
 • vyzvedávání po obědě - v 12:20 hodin
 • zahrada MŠ – po vyzvednutí dítěte se tam nezdržovat, opustit ji, nevyužívat herní prvky, v poledne dodržovat klid na chodbě i zahradě

V Polici nad Metují, dne 9. 9. 202

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

← Starší Novější →