Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů konané dne 9.10.2013 - 1.budova

Schůzka rodičů začala prohlídkou nově vybudovaných eko center na školní zahradě.

Rodiče byli seznámeni s tím, jaké činnosti budou děti na zahradě vykonávat, že se nejedná pouze o činnosti herní, ale hlavně vzdělávací. Dále byli vyrozuměni o tom, že děti budou pracovat s hlínou, vodou, pískem, s nářadím apod., a proto je nutné, aby měly děti na tento pobyt venku vhodnou obuv a oblečení. Vstup na školní zahradu je rodičům i dětem běžně zakázán, na zahradu budou moci rodiče jít se svými dětmi jen v případě, že budou písemnou zprávou na dveřích školy informováni o tom, že na zahradě je něco, co děti zvládly udělat, vypěstovat apod. a proto výjimečně lze s dětmi odpoledne zahradu navštívit. Dále pak bude zahrada sloužit pro akce pořádané MŠ s rodiči.

MŠ bude od října zapojena do projektu firmy AGRO Česká Skalice, která po vypracování vzdělávacího projektu podporuje činnosti dětí sponzorsky - bližší informace najdete na www.malyzahradnik.cz. a na www.mspolice.cz

Naše MŠ zpracovává projekty k tématům „Vánoční strom“, Koloběh v přírodě, Kytička pro maminku, Jarní osení, dále starší děti – Kulihrášek a mladší děti - „Krakonošova zahrádka“. Fotodokumentaci a projekt naší MŠ najdete na webových stránkách školy.

Další investice a opravy
Ve třídě Kopretin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení – umýváren a WC pro děti. Do školní jídelny byl zakoupen nový konvektomat na vaření, dušení a pečení potravin v hodnotě 175 000,- Kč

Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program – bude upraven – jeho kompletní úpravu najdete na našich webových stránkách v průběhu měsíce října, třídní vzdělávací programy jsou průběžně aktualizovány v šatnách na nástěnkách pro rodiče.

Školní řád
Upozorňuji rodiče, aby se dobře seznámili se školním řádem školy - k dispozici na webových stránkách školy a v písemné podobě na nástěnce u vchodu do každé budovy. Letos je změna v příchodu do MŠ – 1. budova v 8.30 hod. a 2.budova již v 8.00 hodin. Dále upozorňuji rodiče na to, že jsou povinni své děti z MŠ vyzvedávat včas a to jak po obědě, tak hlavně v odpoledních hodinách, tj. v 16.00 hodin, jinak jim hrozí sankce ukončení docházky do MŠ z důvodu porušení školního řádu.

Dále prosím respektujte omezení prázdninového provozu – termíny všech prázdnin na školní rok 2013 -2014 jsou k dispozici v šatně na nástěnce.

Pracovní sešity
Rodičům bude z fondu odečtena částka na pracovní sešity na grafomotoriku :

– za 2 pracovní sešity pro nově nastoupivší děti – 18 Kč

- 3 sešity pro starší dětí -27Kč

Prosíme rodiče, aby:
Děti měly vhodné oblečení a obuv na pobyt venku v přírodě – měly by mít gumáky a další vhodnou starou obuv, kterou lze zamazat.

Aby měly v šatně náhradní oblečení pro případ znečištění oděvu při jídle, při pomočení apod.

Pokud Vaše dítě jí v MŠ příborem, dávejte i doma při jídle kompletní příbor, ne jen vidličku!

Nenoste svým dětem do MŠ žádné hračky, pouze plyšáky na spaní - ale bez zvuku !!!!!

Pokud máte nějaký závažný problém týkající se výchovy a vzdělávání Vašeho dítěte, máte možnost si sjednat schůzku s ředitelkou školy nebo s třídní učitelkou, neřešte jej mezi dveřmi.

Pokud se k Vám dostanou informace typu „kamarádka říkala, že ve školce „……“ , ověřte prosím tyto informace přímo u ředitelky školy, nebo u třídní učitelky, protože tak zabráníte šíření různých dezinformací.

Dále žádáme rodiče, kteří si vyzvedávají obědy v 1. den nemoci dítěte v kuchyni, aby si na tento oběd přinesli vyhovující nádoby – jídlonosiče, ne misky a sklenice, které jsou špatně uzavíratelné a nevyhovující.

Mimořádná prosba :
Dne 19.11. – v úterý naši MŠ navštíví učitelky z ostatních MŠ Královéhradeckého kraje. Jedná se o prezentační návštěvu a prohlídku MŠ. MŠ pro ně připravuje ukázku vzdělávací práce s dětmi. MŠ potřebuje v tento den na 1 .budově uzavřít 1 třídu a spojit třídu Zvonečků a Sluníček do jedné třídy. Proto žádáme laskavě rodiče, kteří mají možnost nechat si své dítě v tento den, aby to nahlásili třídním učitelkám. Předem děkujeme za pochopení.

Připomínky, diskuse:

Připomínka k vyúčtování plateb za stravování
Vyúčtování plateb není v šatně pravidelně vyvěšeno - ředitelka dohlédne, aby tomu tak bylo pravidelně v termínu.
Vyúčtování přeplatků – vrací se přeplatky 3x do roka a to v případě, pokud Váš přeplatek je ve výši dané zálohy na příští měsíc, tj. minimálně 900,- Kč.
Pokud máte jakoukoli nejasnost ohledně plateb a vyúčtování, obraťte se prosím ihned na ředitelku školy nebo p. Jirmanovou – je to Vaše právo !!!
Pokud máte zájem o podrobný výpis vyúčtování, bude Vám umožněn zdarma náhled do osobního účtu Vašeho dítěte.
Výtisk z osobního účtu dítěte je možný na žádost rodičů za poplatek 5 Kč za 1 list.
MŠ bohužel nemá z provozních, ani finančních důvodů možnost jednotlivá podrobná vyúčtování tisknout pro 104 dětí.

Do Rady rodičů byli zvoleni zástupci:
Za Sluníčka : p..Rutarová. p. Marešová. P. Švorčíková, p.Meirová
Za Zvonečky : p. Vrabcová , p.Plná a p. Linhartová

V Polici nad Metují

Dne 9.10.2013 zapsala: D. Baláková

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →