Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů ze dne 11.9.2012 – 2. budova

 • Zpráva o investičních akcích:
  Byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení ve třídě Berušek. V současné době probíhají terénní úpravy zadní části zahrady ( přívody vody, elektřiny, výsadba keřů a rostlin - dle projektové dokumentace – tzv. první etapa za téměř půl milionu korun. Druhá etapa bude pokračovat příští rok .
 • Mateřská škola je naplněna počtem 104 dětí, neumístěných dětí máme pouze dvě. Předškolních dětí je 39, proto jsou rozmístěny do dvou tříd.
 • Spolupráce s polskou MŠ ze Swidnice Děti ze třídy Berušek pojedou na návštěvu do Polska dne 17.10.2012 Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě s námi do Polska vycestovalo, bude Vaše dítě potřebovat platný cestovní doklad – informace o těchto dokladech získáte u učitelek ve třídě Berušek. Maximální počet dětí, které lze vzít s sebou je 20. Pokud by se tento počet nenaplnil ze třídy Berušek, budou osloveni rodiče dětí ze třídy Kopretin.
 • Logopedie v MŠ – vyšetření dětí proběhne p. Mgr. I. Nemešovou ve dnech 4. 10. a 8.10. od 8.00 hodin Děti, které měly vyšetření v loni, musí mít po roce kontrolní vyšetření. Nové děti musí vyplnit žádost o vyšetření, kterou dostanete u třídních učitelek. Rodiče se mohou vyšetření osobně zúčastnit. Dále je třeba dle vyhlášky 72/2005 podepsat souhlas rodičů s vyšetřením dítěte a poučení o poskytování poradenských služeb. Protože tiskopisů potřebných k vyšetření přibývá, MŠ nemá dostatečné finanční prostředky na to, aby všem rodičům tyto tiskopisy kopírovala, proto bude jakékoli kopírování zpoplatněno částkou 2,- Kč za 1 list. (peníze Vám budou strženy z fondu rodičů). Učitelky povedou o těchto výdajích záznam, který budou k nahlédnutí v každé třídě, včetně termínu vložení do pokladny školy. Zdůrazňuji, že návštěva p. Mgr. I. Nemešové je nadstandardní službou naší MŠ a je plně na Vašem rozhodnutí, zda jí využijete. Logopedii bude provádět v MŠ opět p.Cvikýřová za úplatu 30,-Kč, první návštěva bude v nejbližším termínu po obdržení písemných zpráv z probíhajících vyšetření. Dále je možné navštěvovat logopedii ve škole u. p.Evy Řehákové, což si rodiče zajišťují sami.
 • Děti ze třídy Berušek jsou přihlášeny k účasti na plaveckém výcviku v náchodském bazénu , který bude probíhat od 17.4.2013 – 26.6.2012 - celkem 10 lekcí. Cena bude přibližně 700,- Kč - hradí rodiče. Za nepřítomnost dítěte se peníze nevrací!!!! Zvažte prosím tedy, zda Vaše dítě opravdu chce jezdit a má zájem o plavání zda je schopno i tělesně. Nemá cenu jej do této aktivity nutit. Kapacita obsazenosti výcviku je maximálně 15 dětí.
 • Nabídka kroužků:
  Apeluji na rodiče, aby zvážili, zda dítě má o daný kroužek opravdu zájem, baví jej a uspokojuje jeho potřeby, nemá smysl navštěvovat kroužek bez zájmu dítěte.Mějte i na mysli to, kolik dalších aktivit dítě má, aby nedocházelo k jeho přetěžování. V každém kroužku máme kritéria pro přijetí a omezený počet přijatých dětí. Všechny kroužky začnou až od října.
  • Výtvarný kroužek - poprvé začíná 22.10.2012 a pak každé liché pondělí od 12.30 do 13.30 hodin - cena 40,-Kč za hodinu, 100,-Kč jednorázový vklad na materiál.Maximální počet dětí 10. Kroužek vede p. učitelka Jana Obršálová a Lenka Šimková.
  • Angličtina s jógou – poprvé začíná 15.10.2012 a pak každé sudé podělí od 12.30 do 13.30 hodin. Tento kroužek je pro děti bez vady řeči, které nenavštěvují logopeda, a pro předškoláky. Maximální počet dětí 10. Vede jej p. učitelka Katka Rajsová a Iveta Vítková, cena 40,-Kč na hodinu a 50,-Kč na materiál.
  • Veselé pískání s flétničkou – začne pod vedením p. Balákové od 4.10.2012 a bude probíhat individuálně nebo ve skupinách každý čtvrtek ráno od 7.30 do 9.30 hodin. Nové děti potřebují sešit bez linek A4 č.440 a knížku v hodnotě asi 200,-Kč – ( pro nové děti objednáme hromadně ), flétničku nejlépe YAMAHU si rodiče kupují sami a jednorázový vklad 50,- Kč na kopírování materiálů.
  • Hudební kroužek - povedou jej p. učitelka Míša Ficencová a pan učitel Filip Ticháček . První kroužek začíná 3. 10. 2012 a bude se konat každou sudou středu od 14.30 do 15.30 hodin ve třídě Berušek na 2. budově. Cena je 40,-Kč na hodinu a 50,-Kč na materiál.
 • Ve všech třídách vybíráme 200,-Kč do fondu rodičů,toaletní papíry a kapesníky
 • Upozorňujeme rodiče , že je třeba od září upravit své zálohové platby na stravné a školné . Školné se od září zvyšuje na 300,- Kč. Rodiče předškoláků již neplatí školné , naopak rodiče dětí s odkladem školní docházky školné začnou platit od ledna 2013. Upravte si tedy dle potřeby své platby. Úpravu musí provést i rodiče dětí, které mají odklad školní docházky, ti mají zase zvýšenou sazbu na stravování. Ceník stravného a školného najdete na nástěnce u vchodu do MŠ a na našich webových stránkách.
 • Učitelky prosí rodiče , aby své děti přiváděli do MŠ nejpozději v 8 hodin, aby se děti mohly aktivně zapojit do programu.
 • Připomínáme rodičům, že je jejich právo informovat se o tom, jaké má jejich dítě výsledky při předškolním vzdělávání .Pro individuální konzultaci si je třeba s p. učitelkou dohodnou předem schůzku
 • Prioritou předškolní výchovy v současnosti je zaměřit se na přípravu dětí na povinnou školní docházku. MŠMT vydalo Desatero pro rodiče a konkretizované standardy předškolního vzdělávání, které najdete na portále ministerstva školství v sekci předškolní výchova. Zvýšená pozornost se věnuje jazykové, předčtenářské a matematické gramotnosti předškolních dětí. U předškoláků se intenzivně zaměřujeme na správný úchop tužky, nůžek a příboru, v případě zájmu prokonzultujte taktéž s třídní učitelkou
 • Pro rodiče předškoláků, ale i pro ostatní zájemce je na 8.11.2012 v 16.00 připravena přednáška p.Rejtharové „O školní zralosti". Přijměte předem naše pozvání a připravte si dotazy, které Vás zajímají ohledně školní zralosti Vašeho dítěte.
 • Rada školy
  Na 2. budově byli zvoleni do Rady školy:
  - Za třídu Kopretin p. John , p. Dvořáková , p. Marek
  - Za třídu Berušek p. Trnovská, p. Prouzová, p. Šedková, p. Mitterwaldová
  Na tyto rodiče se můžete obracet se svými dotazy a připomínkami.
 • Připomínám rodičům, že na www stránkách školy najdete všechny dokumenty školy, které se vždy na začátku školního roku aktualizují, proto je dobré se s nimi dobře seznámit.
 • Diskuze, dotazy
  - První dotaz se týkal toho, zda je možné získat přímo telefon na třídní učitelky:
  odpověď: MŠ má pouze přenosné telefony, které jsou vždy v jedné třídě na každé budově. Pokud chcete dítě omluvit nebo vyřídit nějaký vzkaz třídní učitelce, je povinen kdokoli z personálu, kdo telefon přijímá, tuto věc vyřídit. Pokud chcete mluvit s p. učitelkou osobně, snažíme se telefon předat ihned. Pokud to nelze zařídit z důvodu bezpečnostních (učitelky nemohou nechávat děti bez dozoru), je třeba si domluvit čas, kdy lze s p. učitelkou mluvit a ona si telefon vezme k sobě. Bohužel zatím nejsme tak finančně zdatní, aby každá učitelka měla služební mobil.
  - Druhý dotaz se týkal spaní, zda je nutné, aby děti chodily spát a zda je nutné převlékání do pyžama
  odpověď: Spaní v MŠ je v našem režimu dne nazýváno odpočinek a slouží ke zklidnění organismu po obědě a po náročném dopoledním výchovně vzdělávacím programu v MŠ
  1) Spaní v pyžamu – jednoznačně z hlediska hygieny nutnost
  2) Odpočinek v MŠ je pro děti doporučován jak lékaři, tak psychology. Určitě má dítě jinou potřebu spánku doma o víkendu, kdy ráno spí déle, nemusí se nikam spěchat do práce a do školy, dopoledne si dělá svoji bohulibou činnost dle svého zájmu apod. V MŠ je to jiné, činnosti na sebe navazují, dítě se musí více soustředit, více se musí podřizovat režimu atd. Další problém je i provozního rázu. Při současném nastavení školního systému tak, aby s učitelky co nejméně překrývaly, není možné, aby 1 učitelka měla na starost 2 skupiny dětí – spící a nespící. A u toho ještě zajistila, aby se vzájemně nerušily.

Zápis pro Vás zapsala Dana Baláková

Na začátek stránky

 

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →