Nástěnka

celá MŠ Zápis ze schůzky rodičů 2.budova - ze dne 11.9.2018

1) Výsledky zápisu do MŠ:

Do školy odešlo 30 dětí, zůstalo 9 dětí s OŠD. K zápisu do MŠ se dostavilo 23 dětí, přijato bylo 14 dětí. 3 děti se odstěhovaly. 6 dětí podalo žádost o ukončení řízení z důvodů přijetí v jiné MŠ. Počet dětí na školní rok 2018/19 – 90 dětí. Tento nízký stav má za následek prudké snižování úvazků jak pedagogických, tak i nepedagogických zaměstnanců.

2) Změny v legislativě ve školství
* Povinná předškolní docházka zůstává
* Zrušena povinnost přijímat 2 leté děti
* Školství se připravuje na změnu ve financování škol, ale bohužel už dnes se ví, že na to nejsou peníze

3) Seznámení se změnami ve Školním řádě a ve Vnitřním řádě ŠJ :
* zvýšení plateb za stravné o 3 Kč a s tím související zvýšení zálohových měsíčních plateb
* změny v právech a povinnostech pedagogických pracovníků dle novely školského zákona
* změny v kapitole přijímací řízení - zrušena povinnost MŠ přijímat od roku 2020 2 leté děti

ŠVP a TVP:
* Změny v personálním obsazení tříd
* Třída Zvonečky se sníženým hodinovým provozem od 7,00 do 14,45 s počtem 18 dětí - zařazeno 11 dětí 2 až 3-letých – p. učitelka J. Šedková DiS., chůva a asistentka pedagoga H. Šolcová + hodiny do úvazku ředitelka, dle potřeby pomoc školního asistenta p. Geislerové
* Sluníčka – 24 dětí 3 až 5 leté – učitelé I. Vítková a F. Ticháček DiS. + hodiny do úvazku ředitelka. V této třídě se bude ráno i odpoledne spojovat provoz tříd Sluníček a Zvonečků.
* Berušky – 23 dětí - p. učitelky L. Šimková a Bc. J. Hoffmannová. Celkem 9 dětí předškolních, z toho 3 děti s OŠD, 13 dětí 4-5 letých a 2 děti se SVP. S dětmi se SVP pracují asistentky pedagoga Bc. A. Hrušková a M. Macounová (dokončuje povinné vzdělávání na asistenta pedagoga) a školní asistent a koordinátorka asistentek pedagoga - H. Geislerová (placena z peněz Šablony pro MŠ).
* Kopretiny – 25 dětí - p. učitelky K. Berková DiS. a M. Ficencová DiS., jsou kompletně předškolní třída, se 4 dětmi s OŠD a 1 dítětem s individuálním vzděláváním.
* úpravy TVP jednotlivých tříd
* pravidla tříd – rozpracováno pro lepší pochopení některých pravidel v MŠ

Výše jmenované dokumenty najdete na webu MŠ, v písemné podobě jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do MŠ k Vašemu nahlédnutí.

4) Investiční akce - kompletní rekonstrukce kuchyně (obklady, dlažby, nové odpady a rozvody elektřiny, nové sociální zázemí v letním vchodě u 1. budovy pro děti, rozšíření učebny

(vytvořen prostor pro knihovnu a kabinet pomůcek, především logopedických).

5) Připomínám rodičům dětí v povinné docházce a dětí s OŠD , že si mohou snížit zálohové platby o 300,-Kč, protože již neplatí školné. Dále se jich týká povinnost omlouvání dětí. Omlouvání lze 2 provést způsoby:
* Písemně - formulář najdete v šatně na okně nebo na webu MŠ
* Elektronicky – přes aplikaci Naše MŠ – letáky k vyzvednutí u p. učitelky ( pozor ale, tato aplikace neslouží k omluvě stravy!!!!)

6) Šablony pro MŠ
* jsou evropské finance, o které MŠ požádala v roce 2016, 1. kolo šablon skončilo v srpnu 2018, čerpalo se z něho necelých 500 tisíc na mzdu speciálního pedagoga a chůvy, na odborně tematická setkávání s rodiči - s tématy školní a sociální zralost. Z těchto šablon jsme také pořídili pomůcky a knihy včetně knihovny v celkové hodnotě 66 tisíc. Dále jsme zakoupili nový notebook pro práci pedagogů a fotoaparát ke zdokumentování jejich práce s dětmi. Šablony zafinancovaly i dětskou sestavu se skluzavkou pro malé děti na zahradě.
* od září 2018 do roku 2020 pokračujeme ve druhé vlně Šablon – z těchto peněz bude prioritně financován školní asistent, zajistíme vzdělávání 1 pedagoga v oblasti polytechnického a pracovního vyučování, pro děti bude zajištěn projektový den, z předpokládané úspory asi 50 tis. budou zakoupeny pomůcky pro MŠ dle výběru.

7) Nadstandartní aktivity - přihlásit se můžete u svých třídních učitelek. Prosím rodiče o zvážení, zda dítě tuto aktivitu chce a bude jej bavit.

Letos nabízíme pro děti :
* Sboreček – podmínkou je přihlášení minimálně 15 dětí
* pro děti Berušek a Kopretin výtvarný kroužek 1x za 14 dní, Veselé pískání na flétnu každý týden
* pro děti předškolní - plavání (bude probíhat od 15.11.2018 do 22.ledna 2019, předpokládaná cena 2000,- Kč, způsob platby upřesníme asi týden před začátkem kurzu, podrobnosti se včas dozvíte prostřednictvím informací na webu a na nástěnkách tříd)
* Logopedická prevence (nikoliv náprava řeči) vedená p. uč. Šimkovou a Vítkovou pod supervizí SPC v Náchodě bude prioritně pro 5 -6 leté. Z důvodu zneužívání této nadstandardní služby přistoupíme ke zpřísnění podmínek přijetí a ke zpoplatnění 30 Kč (peníze budou použity na nákup pomůcek a kopírování materiálu pro rodiče). Logopedickou depistáž a kontrolní vyšetření provede p. Mgr. et Mgr. Rajsová 2.10.2018 a 11.10.2018. Netýká se dětí, které již chodí, anebo plánují chodit, ke klinickému logopedovi.

8) Polsko - předškoláci se mohou zúčastnit výletu do polské partnerské MŠ ve Swidnici , kterou plánujeme kolem 20.10.2018. Podmínkou je mít platný cestovní doklad.

9) Rada rodičů – za třídu Kopretin byly zvoleny ……………….. a za třídu Berušky – úplně jsme zapomněli zvolit Radu rodičů. Prosím, aby se mi rodiče, kteří mají zájem být v Radě rodičů, ozvali osobně, telefonicky na telefon 733 539 979, nebo emailem na mspolice@email.cz.

10) Organizační připomínky učitelek
* Nespavý režim - dle RVP PV by měl odpočinek na lůžku trvat kolem půl hodiny. ŠVP jej nabízí, ale:
* o nespavém režimu rozhoduje třídní učitelka dle podmínek MŠ, tj. dohled další osoby nad dětmi z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a smysluplnosti tohoto režimu
* dle únavy dítěte
* dle chování dítěte a schopnosti zvládnout takovou činnost, aby nerušil ostatní děti s potřebou spánku

Na toto téma se vedou diskuse na všech možných sociálních sítích a serverech, bylo o něm napsáno mnoho knih a rad.Toto téma je velmi široké, má několik úhlů pohledu ( děti spavé a nespavé, děti se špatným návykem spánku,děti, kterým nevyhovují podmínky ke splnění spánkové potřeby …….atd ) a je třeba jej řešit velmi individuálně. Dítě 5-6 leté by mělo dle lékařských tabulek spát 11 – 12 hodin denně. Sami si odpovězte na otázku, kolik hodin spí Vaše dítě (můžete sčítat spánek noční i odpolední). Bohužel my často vidíme v MŠ děti nevyspalé, unavené, zívající celé dopoledne, nevrlé a přetažené (nejhorší to je v pondělí po víkendu). Pak se nemůžeme divit, že přibývá dětí neurotických, vzpurných, vzteklých, brečících, agresivních, impulsivních, negativně naladěných atd. a následuje zbytečný křik, přemlouvání, nikam nevedoucí diskuse, dohadování atd. A děti za to vlastně ani nemohou, protože jsou jednoduše nevyspalé a přetažené.

Berušky informují a prosí:
* začátek byl divočejší, ale děti si celkem rychle zvykly na pravidla třídy i nové kamarády (sešly se děti z Berušek, Zvonečků i Sluníček, ale i děti úplně nové)
* pochvala za převlékání
* na zahradu starší oblečení i boty
* hlídat, aby děti nelezly nahoru na šatničku
* můžete doma trénovat uzel, případně kličku
* hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli mokrému koberci v zimě!!!
* hygiena - začneme čistit zuby- kdo nemá, přinést kartáček a pastu
* trénovat doma utírání po stolici !!!!
* stolování- dávat doma celý příbor, postupně začneme samostatně mazat pomazánku
* úchopy- nůžky, pastelky - trénovat
* budeme pořizovat předškolákům a dětem s OŠD pracovní sešit, částku strhneme z fondu
* do šuplíku penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
* informace na webu, na nástěnce
* kdo nedonesl - toaletní papír, kapesníky, peníze do fondu
* nespavý režim - zatím všechny děti spí a máme spíš problém je vzbudit, ale pokud během roku bude potřeba, máme k dispozici asistentky, které s dětmi mohou pracovat
* uvítáme staré nádobí na zahradu (vařečky, lžíce, naběračky – ne hrnce )
* změny adresy, telefonní čísla- zkontrolovat, případně nahlásit
* pyžama v pondělí ráno nenosit do Kopretin, nechat v šatně

Kopretiny informují a prosí:
POCHVALA – velmi chválíme seskupení třídy, leč je převážně klučičí!!!
PŘÍCHOD do MŠ – do 8:00, PŘEZOUVAT SE, chůze po schodech jedině v přezůvkách
INFORMACE – veškeré informace budou na kobercové nástěnce u třídy, na webu
ODCHODY PO OBĚDĚ – nově lepíme značky na kobercovou nástěnku u třídy; děti, které chodí stále po obědě, si značku na nástěnce nesundávají
VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ - v 12:20 hodin
OBLEČENÍ NA POBYT VENKU – starší oblečení, vhodnost dle počasí, pláštěnky + gumovky (vycházky i za nepříznivého počasí)
ZAHRADA MŠ – po vyzvednutí dítěte se tam nezdržovat, opustit ji, nevyužívat herní prvky, v poledne dodržovat klid na chodbě i zahradě
ODPOLEDNÍ POBYT NA ZAHRADĚ - dle uvážení učitelek, pouze pokud je zvládnutelný počet dětí
DONÉST – kapesníky, toaletní papíry a částku do fondu, abychom jej mohly ukončit
PENÁL – vhodný, 12 trojhranných pastelek (silnější) ořezávátko
PRACOVNÍ SEŠITY – grafomotorika, každé dítě bude mít svůj, placeno bude z fondu
ÚCHOPY – správný úchop grafického náčiní – i doma
UZEL a KLIČKA – budeme trénovat (i doma)
JÍDELNA - používání příboru (i doma), ne jen vidlička; hlásit alergie
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ – až budou mít všichni kartáček, pastu bude mít každý svou v kelímku, nandává si každý sám
TOALETA – doma trénovat otírání po stolici
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – proběhne 22. 9., dozor p. uč. Kateřina Berková
PLAVÁNÍ – informace budou na nástěnce u třídy
KROUŽKY - Výtvarníček, Sboreček, Flétnička

V Polici nad Metují dne 11.9.2018

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

← Starší Novější →